Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke električne energije u 2021. godini za potrebe Filijale Istočno Sarajevo Fonda

Datum objave: 07.04.2021. 15:24 / Izvor: Akta.ba, 01.02.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: IZ-62/2021-2

 Datum: 01.02.2021. godine

 

Ha osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo broj: 0-340/2021-2 od 15.01.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke električne energije koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga isporuke električne energije u 2021. godini za potrebe Filijale Istočno Sarajevo Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su, u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 30.000 КM, a sastoji se od sljedećih stavki:

-           potrošnja električne enegrije za grijanje poslovnog objekta u iznosu od 29.600 КM i

-           potrošnja električne energije za korištenje lifta u iznosu od 400 КM.

Oznaka i naziv iz JRJN 09310000-5 (Električna energija).

II

Odlutsom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

 

III

Sredstva za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke bezbijeđena su Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga).

IV

Realizacije ove odluke vršiće se u skladu sa Sporazum o visini i načinu izmirenja troškova električne energije sa MH ERS Matično preduzeće AD Trebinje ZP „Elektrodistribucija” AD Pale broj: IZ-28/2020-4 od 05.03.2020. godine.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloželje

Filijala Istočno Sarajevo podnijela je Zahtjev broj: 0-340/2021-2 od 15.01.2021. godine radi nabavke usluga isporuke električne energije u 2021. godini za potrebe Filijale Istočno Sarajevo Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Nabavka se odnosi na električnu energiju koja se koristi za zagrijavanje poslovnih prostorija u zgradi Filijale Istočno Sarajevo i električne enegrije koja se koristi za pokretanje lifta.

Razmatrajući predmetni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka ovih usluga planirana na poziciji V-3. Plana nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, te da su sredstva za njihovu nabavku u 2021. godini obezbijeđena Budžetom Republike Srpske na poziciji 412200.

U Zahtjevu se navodi da je zgrada u kojoj se nalaze poslovne prostorije Filijale priključena na električno brojilo br. 1218 (šifra mjernog mjesta: 85033756), koje mjeri potrošnju električne energije za grijanje poslovnog objekta, te brojilo br. 124732 (šifra mjernog mjesta 50101167), koje mjeri potrošnju električne energije za korištenje lifta, a koja su u vlasništvu ZP „Elektrodistribucije” AD Pale.

Takođe se navodi, da će se realizacija ove odluke vršiti u skladu sa Sporazum o visini i načinu izmirenja troškova električne energije, broj: IZ-28/2020-4 od 05.03.2020. godine, zaključenim između Fonda PIO PC i MH ERS Matičnog preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale, kao i da je pomenutim Sporazumom predviđeno da svaka od potpisnica snosi polovinu mjesečnih troškova za isporuku električne energije no oba osnova, te da ZP „Elektrodistribudija” a.d. Pale, ispostavlja posebnu fakturu za troškove električne energije za projilo br. 124732 (šifra mjernog mjesta 50101167 - lift), dok će za brojilo broj 1218 (šifra mjernog mjesta: 85033756 - grijanje), dostavljati kopiju fakture na plaćanje, nakon ispostavljanja iste od strane dobavljača, odnosno vršiti prefakturisanje pripadajućih troškova uz koje će i dostaviti kopiju fakture dobavljača.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke.

Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu, između ostalog, uključiti nabavku električne energije do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Isporuka električne energije, u skladu sa članom 4. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električne energije - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 90/12; u daljem tekstu: Opšti uslovi), označava prenos električne energije do kupca ili krajnjeg kupca, odnosno predaju električne energije iz objekta jednog elektroenergetskog subjekta u objekat drugog elektroenergetskog subjekta ili krajnjeg kupca. Članom 48. Opštih uslova definisano je da snabdijevanje obezbjeđuju korisnici dozvole za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH izdate od strane Regulatorne komisije i korisnici dozvole za snabdijevanje električnom energijom drugog reda izdate od strane FERК-a.

 

Cijeneći sve navedeno, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o javnim nabavkama.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt, odnosno akt kojim se samo utvrđuje postojanje određene pravne situacije, te se određuje retroaktivna primjena.

Ha osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u dispotizivu Odluke.

 

Dostavljeno:

-           Filijali Istočno Sarajevo;

-           Sektoru za zastupanje, imovinsko pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse;

-           a/a

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: