Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja čistoće u 2021. i 2022. godini za potrebe poslovnog prostora koji je u vlasništvu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i koji je registrovan u okviru ZEV-a КPPO br. 44, ul. Кralja Petra Prvog Oslobodioca br. 44 u Čajniču

Datum objave: 07.04.2021. 15:32 / Izvor: Akta.ba, 01.02.2021.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

 

Broj: IZ-61/2021-2

Datum: 01.02.2021. godine

 

Ha osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14; u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) ietog, Plana nabavki za 2021. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo broj: 0-340/2021-4 od 19.01.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja čistoće koje su izuzete od primjene

odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga održavanja čistoće u 2021. i 2022. godini za potrebe poslovnog prostora koji je u vlasništvu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i koji je registrovan u okviru ZEV-a „КPPO br. 44“ na adresi ul. Кralja Petra Prvog Oslobodioca br. 44 u Čajniču.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 350,00 КM.

Oznaka i naziv iz JRJN 90911200-8 (Usluge čišćenja zgrade).

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine.

 

III

Sredstva za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2021. godini obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga), dok će se sredstva neophodna za tu namjenu u 2022. godini planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta za tu godinu.

 

IV

Realizacija ove odluke vršiće se u skladu sa Odlukom o vrijednosti boda za plaćanje nadoknade za održavanje stambeno-poslovne zgrade broj: 01-02/10 od 09.10.2010. godine, donijetom od strane predsjednika Skupštine zajednice etažnih vlasnika etambeno- poslovne zgrade „КPPO br. 44“, JIB: 4960055250004.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će ee objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloženje

Filijala Istočno Sarajevo je podnijela Zahtjev broj: 0-340/2021-4 od 19.01.2021. godine radi nabavke usluga održavanja čistoće u 2021. i. 2022. godini za potrebe poslovnog prostora Fonda, na adresi ul. Кralja Petra Prvog oslobodioca br. 44 u Čajniču koji je registrovan u okviru Zajednice etažnih vlasnika „Кl li IO br. 44“.

U predmetnom Zahtjevu se navodi da je zgrada, u kojoj je smješten poslovni prostor, Rješenjem Opštine Čajniče, Administrativna služba Opštine, Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti broj: 04-372-7/10 od 29.09.2010. godine upisana u registar zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada u registarskom listu broj 15, te da se plaćanje vrši u skladu sa Odlukom o vrijednosti boda za plaćanje nadoknade za održavanje stambeno-poslovne zgrade broj: 01-02/10 od 09.10.2010. godine u iznosu od 0,40 КM no m2. Takođe, u Zahtjevu se navodi da je površina prostora 36 m2.

Razmatrajući predmetai Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana na poziciji V-7. Plana nabavki Fonda za 2021. godinu broj: 0-1035/2020-7 od 23.12.2020. godine, te da su sredsta za nabavku predmetnih usluga u 2021. godini obezbijeđena Budžetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj poziciji 412200, dok će se sredstva neophodna za tu namjenu u 2022. godini planirati u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske koji definišu planiranje budžeta za tu godinu.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke. Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavci zakonskih monopola.

Članom 19. stav (1) Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/11) propisana je obaveza osnivanja zajednice etažnih vlasnika za jednu ili više zgrada ili dio zgrade, kao što je lamela ili ulaz koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu, dok je članom 12. istog definisano da zajedničke dijelove zgrade održavaju i finansiraju etažni vlasnici zajednički. Takođe, u članu 35. stav (1) istog Zakona se navodi da su etažni vlasnici dužni kao akontaciju za troškove održavanja, poboljšanje kvaliteta zgrade i za stvaranje zajedničke rezerve iz člana 34. Zakona plaćati, najkasnije do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec, mjesečni iznos na račun za jednice, koji utvrđuje skupština zajednice na način određen Zakonom, a koji ne može biti manji od 0,20 konvertibilnih maraka no 1 m2 korisne površine. Istim članom u stavu (2) propisana je obaveza etažnim vlasnicima poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna djelatnost u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama da naknadu iz stava (1) plaćaju u dvostrukom iznosu.

Ha osnovu svega prethodno navedenog, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke i donošenje odluke o provođenju postupka u skladu sa članom 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt kojim se u konkretnom slučaju samo potvrđuje postojanje određene pravne situacije, odnosno činjenica regulisanih relevantnim materijalnim propisima, te je određena retroaktivna primjena iste. Cijeneći sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

http://www.fondpiors.org/javne-nabavke/postupci-nabavki/2021-2/odluke-o-pokretanju-postupaka-javnih-nabavki-za-usluge-iz-clana-10-zjn-2021/filijala-istocno-sarajevo-2021/

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: