Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka - radovi na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a na JP Međunarodni aerodrom Tuzla

Datum objave: 06.12.2021. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 26.11.2021.

BOSNA 1 HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

Broj:01/11890 /21 G.Dubrave

26.11. .2021 .godine

 

Na osnovu člana 18. i člana 21. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavakama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), u ime Uprave društva Direktor donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za provedbu nabavke radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

 

I

Odobrava se postupak nabavke radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., procijenjene vrijednosti 504.049,00 KM bez PDV-a, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a kojemu je prethodio otvoreni postupak koji je poništen shodno članu 21. Stav a).

 

II

Sredstva za provedbu postupka iz tačke I Odluke obezbij edena su iz Budžeta FBiH,

 

III

Postupak će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i podzakonskim aktima i pripremljenom tenderskom dokumentacij om.

 

IV

Posebnim rješenjem imenovat će se komisija za provedbu postupka za nabavku radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

DIREKTOR

Halid Ahmetbegović

 

Dostavljeno: lx Računovodstvo t Evidencija 1 х Arhiva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: