Odluka o pristupanju izmjene Regulacionog plana Kosova

Datum objave: 07.09.2016. 10:26 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2016.

Na osnovu člana IB.Statuta Općine Maglaj («SIužbene novine Općine Maglaj»br.8/07, 3/08, i 6/08) i člana 42. ,45. i 50. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine ZE-DO Kantona" broj: 01/14), Općinsko vijeće Općine Maglaj, na sjednici održanoj dana 2.08.2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o pristupanju Izmjene Regulacionog plana "Kosova"

 

Član 1.

(Vrsta dokumenta)

Ovom Odlukom pristupa se izmjeni Regulacionog plana "Kosova" (SI. novine Općine Maglaj broj 02/03)

 

Član 2.

(Granice područja za koje se dokument mijenja)

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č.broj: 1800/11, 1900/9, 1800/1, 1800/5, 1800/2, 1800/3. 1798, 1799 k.o. Kosova. Izmjenom Regulacionog plana bi se izvršile korekcije planiraneih trasa saobraćajnica i u odnosu na već izgrađene objekte i formirane građevinske parcele na kojim je planirana izgradnja stambenih objekata predvidjela izgradnja prilaznih saobraćajnica, tako da bi se iste prilagodile postojećem stanju na terenu i uklopile u planirani raster saobraćajnica po planskoj dokumentaciji na ovom području.

 

Član 3.

(Vremenski period)

Vremenski period za koji se radi izmjena Regulacionog plana je do važenja postojećeg planskog dokumenta prostornog uređenja (Regulacionog plana Kosova)

 

Član 4.

(Smjernice za Izradu)

Nosilac pripreme plana osigurat će Nosiocu izrade svu potrebnu dokumentaciju značajnu za donošenje izmjena Regulaciog plana u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju.

 

Član 5.

(Rok Izrade)

Rok izrade izmjene Regulacionog plana bit će određen od strane Nosioca izrade izmjene Regulacionog plana.

 

Član 6.

(Sadržaj I postupak Izmjene planskog dokumenta)

Izmjene Regulacionog plana " Kosova " sadržavat će dokumentaciju predviđenu Zakonom o prostornom uređenju i građenju.

Postupak izmjene Regulacionog plana provodit će se u skladu sa članom 50. stav 2. navedenog Zakona.

 

Član 7.

(finansiranje)

Sredstva za izradu izmjene Regulacionog plana obezbjedit će se iz Budžeta općine Maglaj.

 

Član 8.

(Nosilac pripreme)

Nosilac pripreme plana je Općinski Načelnik putem Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.

 

Član 9.

(Nosilac Izrade)

 Nosilac izrade izmjene Rcgulacionog plana bit će određen u skladu sa čl.45. Zakona o prostornom uređenju i građenju.

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i inu« se objaviti u Službenim novinama Općine Maglaj

 

Broj: 092-05-1 -1383/16

Maglaj, 2.08.2016 godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: