Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Hum - Šćepan Polje

Datum objave: 05.04.2021. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

Na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), člana 39. stav 2. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16 i 36/19) i člana 38. stav 2. tačka 9) Statuta Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča", broj 8/17), Skupština Opštine Foča, na Trećoj redovnoj sjednici, dana 26.2.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „HUM - ŠĆEPAN POLjE" (Šesta odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Plana)

 

I

 

Pristupa se izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polje" - Šesta odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Plana (u daljem tekstu: Plan), a radi izgradnje privremenih rafting - kampova.

 

II

 

1)      Izmjene i dopune Plana odnose se na dvije lokacije i to:

-        Lokacija A, koja obuhvata dio parcele označene kao k.č. broj: 520/1, k.o. Hum i nalazi se između magistralnog puta M I 111 (stara oznaka M - 18) i desne obale rijeke Drine, cca 150 m nizvodno od ušća Pive i Tare. Nizvodno od predmetne lokacije nalazi se rafting - kamp „Divlja rijeka". Površina zemljišta predviđenog za izgradnju ovog kampa je 6.628,66 m2.

-        Lokacija B, koja obuhvata dio parcele označene kao k.č. broj: 520/1, k.o. Hum i nalazi se između magistralnog puta M I 111 (stara oznaka M - 18) i desne obale rijeke Drine, udaljena oko 2 km od ušća Pive i Tare, a između kampa vlasnika Milić Dalibora i grupacije kampova označenih u Regulacionom planu „Hum - Šćepan Polje" kao lokacija broj 2. (kampovi: „Ivona", „Tara sport", „RT" i drugi). Površina zemljišta predviđenog za izgradnju ovog kampa je 9.900,73 m2.

2)      Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz na kome su naznačene pozicije predmetnih lokacija, koje su određene od strane „Projekt" a.d. Banja Luka, kao nosioca izrade Regulacionog plana „Hum - Šćepan Polje".

 

III

 

1)      Izmjene i dopune Plana vrše se za period od 10 godina.

2)      Početak računanja perioda iz podtačke 1) ove tačke računa se od dana stupanja na snagu odluke o usvajanju Plana.

3)      Sredstva za izradu Plana obezbijediće investitori i podnosioci zahtjeva za izmjene i dopune Plana i to:

-        za lokaciju A, Božo Bobić, iz Istočnog Novog Sarajeva,

-        za lokaciju B, Karlo Šimović, iz Foče.

 

4)      Smjernice za izradu Plana sadržane su u Regulacionom planu „Hum - Šćepan Polje", uključujući i njegove izmjene, i Strategiji razvoja Opštine Foča.

 

IV

1)      Rok za izradu Plana je 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

2)      Nacrt Plana će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana.

3)      Prijedlog Plana i odluku o usvajanju Plana, sa potrebnim obrazloženjem, utvrdiće nosilac pripreme Plana i Načelnik Opštine Foča.

 

V

 

Planom se, u skladu sa zakonom, treba utvrditi: namjena površina, namjena i spratnost objekata, gustina naseljenosti i koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorišćenosti, nivelacioni podaci, regulacione i građevinske linije, valorizacija postojećih objekata i prijedlog mjera intervencije, uređenje slobodnih površina, urbanističko - tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje, uslovi za izradu urbanističkih projekata, oblik i dimenzije građevinskih parcela (plan parcelacije), podaci o vlasničkom statusu zemljišta, uslovi uređenja građevinskog zemljišta, izgradnja objekata i mreže komunalne, energetske i saobraćajne infrastrukture, mjere zaštite kulturno - istorijskog i prirodnog nasljeđa, mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, mjere za uklanjanje arhitektonskih barijera i kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, mjere za zaštitu životne sredine, mjere energetske efikasnosti, ekonomska valorizacija Plana i drugo što proističe iz karaktera područja, odnosno njegove izgrađenosti.

 

VI

 

1)      Za nosioca pripreme Plana određuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Foča.

 

2)      Nosilac izrade Plana odrediće se ugovorom između Bobić Boža, iz Istočnog Novog Sarajeva i Šimović Karla, iz Foče i pravnog lica koje posjeduje ovlašćenje za izradu planske dokumentacije propisanu zakonom.

 

VII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Foča".

 

Broj: 01-022-6/21

Foča, 26.2.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: