Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Riba Živinice

Datum objave: 27.04.2021. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 23.04.2021.

Službeni glasnik Grada Živinice - broj 4, 23.04.2021. 

 

Na osnovu člana 22, 23, 24, 25. i 26. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), člana 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. i 49. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) , člana 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. i 68. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10) i člana 24. Statuta Grada Živinice ("Sl.glasnik Grada Živinice", broj: 5/19), Gradsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 12.04.2021.god., d o n o s i:

Vrsta plana

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "RIBA" ŽIVINICE

Član 1.

Pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Riba" Živinice (u daljem tekstu:

„Plan”).

Granice područja za koji se plan radi

Član 2.

Granica obuhvata polazi na sjevernoj strani od tračke br. 1, definisane sa koordinatama y=6551319,00 m; x=4923959,80 m i dalje nastavlja istočnom stranom magistralnim putem M-18 Tuzla – Sarajevo do tačke br.2, na južnoj strani definisane koordinatama y=6551319,00 m; x=4923960,00 m i nastavlja južnom stranom do tračke br.3, definisane koordinatama y=6552729,10 m; x=4921558,70 m. Granica obuhvata dalje nastavlja zapadnom stranom i definisana je željezničkom prugom Brčko – Banovići do tačke br. 4, sa koordinatama y=6551312,30 m; x=4923955,00 m. Od tačke br. 4, na sjevernoj strani granica obuhvata ide do tačke br.1.

Sve gore navedene parcele se nalaze u katastarskoj općini Živinice Grad, Grad Živinice. Granice obuhvata date su na grafičkom prilogu ove Odluke.

Površina obuhvata iznosi: P= 122 ha.

Član 3.

Izmjenama i dopunama Plana pristupa se na temelju Prostornog plana TK-a i Regulacionog

plana "Riba" Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 9/2007). Vremenski period za koji se Plan donosi

Član 4.

Izmjene i dopune Plana donose se za period od 5 (pet) godina.

Nosilac pripreme i nosilac izrade

Član 5.

Nosilac pripreme izmjena i dopuna Plana je Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice (u daljem tekstu: „Nosilac pripreme”).

Nosilac izrade Plana (u daljem tekstu: „Nosilac izrade”), odredit će se u skladu sa članom 44. i 21. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH”, broj: 39/14).

Smjernice za izradu Plana

Član 6.

Izmjenama i dopunama Plana pristupa se u svrhu urbanog uređenja i unapređenja prostora za potrebe novih sadržaja i kapaciteta u cilju svrsishodnog organiziranja, korištenja i namjene prostora.

Opšte smjernice za izradu plana:

• Kod izmjena i dopuna Plana neophodno je sagledati sve parametre koji utiču na projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline, analizirati prirodne i stečene uslove u prostoru, analizirati nedostatke i propuste rješenja datih do sada važećim Regulacionim planom "Riba" Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 9/2007), te dati sintezu postojećeg stanja za područje obuhvata u skladu sa članom 60. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10, u daljem tekstu: Uredba);

• Prije usvajanja izmjena i dopuna Plana pribaviti saglasnost na isti od strane svih nadležnih organa i institucija u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), u pitanjima regulisana posebnim zakonima (Zakon o cestama Federacije BiH, Zakon o vodama, Zakon o željeznicama Federacije BiH i sl.) i ostalim provedbenim propisima i općim aktima nadležnih organa kojima se određuju odgovarajući zaštitni infrastrukturni pojasevi i ostala pitanja po kojima je potrebna saglasnost nadležnih organa u postupku odobravanja promjena i zahvata u prostoru.

O nacrtu izmjena i dopuna Plana nosilac pripreme dužan je pribaviti saglasnost Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, da je Plan usklađen sa važećim planskim dokumentima šireg područja, te da je urađen u skladu sa Uredbom. Saglasnost mora biti dostavljena u roku od 30 dana od dana prijema Plana.

Ako Ministarstvo ne dostavi saglasnost u propisanom roku, smatrat će se da je ista data, odnosno da nema primjedbi na nacrt Plana;

• Kod regulisanja saobraćajnog povezivanja obuhvata sa magistralnom cestom, obaviti prethodne konsultacije sa Direkcijom cesta radi dobivanja idejnih rješenja bezbjedonosnog priključenja na Magistralnu cestu, te od iste pribaviti saglasnost na nacrt izmjena i dopuna Plana;

•Kod izmjene i dopune Plana koristiti do sada izrađenu dokumentaciju koja se odnosi na izdata pravosnažna rješenja o urbanističkoj saglasnosti, kao i odobrenje za građenje i odobrenje za upotrebu objekta;

Izmjene i dopune Plana izraditi u skladu sa sadržajem koji je za ovu vrstu plana utvrđen Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), Zakonom o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i Uredbom o jedinstvoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10), te postupak razmatranja, izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana provesti u skladu sa istim propisima.

Posebne smjernice za izradu plana su:

• Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;

Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inžinjersko-geološkim, hidrogeološkim i geomehaničkim osobinama terena;

Izvršiti valorizaciju postojećeg građevinskog fonda i analizu već urađenih zahvata u prostoru; Na bazi izvršenog geodetskog snimanja i valorizacije postojećeg građevinskog fonda, postaviti koncept prostorne organizacije imajući u vidu usmjerenja data kroz planove višeg reda i zahtjeve investitora;

• Izvršiti analizu postojećih i dati prijedlog mogućih intervencija za objekte i cjeline (rekonstrukcija, izgradnja, nadogradnja, dogradnja i sl.);

Broj etaža građevina (P) precizirati tako da se zavisno o vrsti građevine određuje najveći i najmanji ili najveći ili obavezni broj etaža;

U najvećem obimu precizirati namjenu objekata (dozovljene, uslovno dozvoljene, zabranjene namjene);

Prilikom izmjena i dopuna Plana uvažavati po mogućnosti postojeću parcelaciju, što će omogućiti lakšu realizaciju planiranih intervencija u prostoru;

Planirati parcelaciju na način da postoji mogućnost odvajanja;

Planom stvoriti uslove da se definišu građevinske linije koje će obezbijediti samostalno djelovanje u prostoru, u skladu sa katastarskim podacima, a da arhitektonski i konpoziciono predstavljaju jednu urbanu cjelinu usklađenih estetsko – oblikovanih karakteristika;

Radi što kvalitetnijeg uređenja posebnih prostornih cjelina koji traže kreativna rješenja uređenja prostora unutar obuhvata Plana, posebno definisati objekte i lokacije sa posebnim značajem za koje je potrebno donijeti planove nižeg reda (urbanistički projekat);

Na parcelama planirati sadržaje proizvodno – poslovno – skladišne namjene uz uslov da planirani proizvodni kapaciteti ne ugrožavaju životnu okolinu;

Planom predvidjeti obavezu investitora da za investicionu građevinu proizvodne i skladišne namjene, bez obzira na veličinu, obezbijedi procjenu uticaja na okolinu od nadležnih organa, kao i poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštitu okoliša, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite okoliša;

Zelene površine treba da učestvuju u ukupnoj organizaciji površina u granicama Plana na način adekvatne zastupljenosti biološke kompenente (sve tri vegetacione etaže), minimum 30% ukupne površine obuhvata;

Stvorene obaveze u prostoru od strane nadležnih općinskih službi, do donošenja ove Odluke, uvažiti kao zatečeno stanje. U tom smislu Grad Živinice je dužan dostaviti sve podatke o stvorenim obavezama na ovom prostoru;

Povećati standard i kvalitet rada prostorne cjeline opremanjem potrebne saobrćajne i komunalne infrastrukture;

U toku izrade Plana potrebno je definisati koncept primarne saobraćajne mreže definisan kako

položajno tako i po gabaritima;

Saobraćajno povezivanje predmetnog obuhvata na uličnu mrežu obezbijediti preko saobraćajnica u skladu sa važećim propisima, odnosno pribaviti saglasnost Direkcije cesta u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH, kada je u pitanju priključenje gradskih ulica na javnu cestu;

Mrežu internih saobraćajnica i prostor potreban sa tehničko – tehnološkog stanovišta za odvijanje internog saobraćaja koncipirati na način jednostavne i pune dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 5,50 m za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano širine minimalno 1,50 m);

Pješačke komunikacije planirati u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja;

Ispoštovati propise o preglednosti na svim saobraćajnicama u obuhvatu, a posebno u zonama raskršća;

Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj u skladu sa važećim standardima, a u skladu sa planiranim sadržajima, (parkiranje, garažiranje, podzemno parkiranje i sl.);

Internu vodovodnu mrežu planirati u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem u okviru Plana, a profile cjevovoda definisati tako da zadovolje potrebe za sanitarnom i protivpožarnom potrošnjom u skladu sa važećim propisima;

U skladu sa važećim propisima riješiti lokalni tretman otpadnih voda i eventualno tretman tehnoloških otpadnih voda;

Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svijetlotehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom;

Zahtjevi investitora za građenje u prostoru obuhvata Plana koji su pristigli u postupku pripreme izmjene i dopune Plana, nosilac izrade je dužan analizirati i eventualno ugraditi u Plan, a ukoliko iz bilo kojih razloga ne budu mogli biti prihvaćeni dužan je dati argumentovano obrazloženje; Prilikom određivanja horizontalnih i vertikalnih gabarita novih fizičkih struktura voditi računa o činjenici da se radi o prostoru gradskog centra te pri tome ne unositi gabarite koji će narušiti sklad postojeće fizičke strukture karakteristične za Grad Živinice;

Prostornu organizaciju uraditi tako da se u oblikovom smislu doprinese poboljšanju urbanog identiteta gradskog centra i kvaliteta života lokalnog stanovništva;

Sadržaj Plana koji se daje na tematskim kartama koje čine grafički dio Plana, mora biti pregledno prezentiran uz mogućnost detaljne identifikacije površina i objekata svake pojedine teme;

Mjerila za izradu karata grafičkog dijela Plana moraju biti usklađena sa članom 73. stav 3. Uredbe, a sam Plan mora se izraditi u analognom i digitalnom obliku koji moraju biti usklađeni (identični) i urađeni u skladu sa članom 75., 76., 77. i 78. Uredbe.

Rok za pripremu i izradu Plana

Član 7.

Rok za pripremu, izradu i donošenje izmjena i dopuna Plana je 10 (deset) mjeseci.

Sadržaj Plana:

Član 8.

Izmjene i dopune Plana treba da se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio izmjena i dopuna Plana formira se po obliku i sadržaju tako da ima tri dijela:

1. Izvod iz urbanističke osnove, (sadržaj propisan članom 64. Uredbe)

2. Projekcija izgradnje prostorne cjeline (sadržaj propisan članom 65. Uredbe)

i

3. Odluka o provođenju Plana, (sadržaj propisan članom 66. Uredbe).

Grafički dio izmjena i dopuna Plana prezentira se na odgovarajućem broju tematskih karata i to:

- Izvod iz Plana šireg područja,

- Prikaz postojećeg stanja i urbanističke osnove sa postojećom namjenom površina,

katastarskim parcelama, nadzemnim i podzemnim objektima i instalacijama i sl.,

- Granice prostorne cjeline sa namjenom površina,

- Za individualnu izgradnju plan parcelacije sa numeracijom parcela,

- Razmještaj, orijentaciona namjena objekata, vertikalni gabariti i orijentacioni horizontalni

gabariti,

- Regulacione i građevinske linije,

- Nivelacioni podaci,

- Saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura na nivou idejnih rješenja,

- Objekti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i objekti predviđeni za rekonstrukciju,

sanaciju i konzervaciju,

- Tretman zelenih površina na nivou idejnih rješenja.

Javna rasprava, javni uvid i donošenje Plana Član 9.

Nosilac izrade izradit će osnovnu koncepciju izmjena i dopuna Plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme na razmatranje i usaglašavanje sa javnošću.

Nakon usvajanja osnovne koncepcije izmjena i dopuna Plana, Nosilac izrade će izraditi prednacrt i dostaviti Nosiocu pripreme radi utvrđivanja nacrta.

Nosilac izrade dostavit će Nosiocu pripreme prednacrt izmjena i dopuna Plana prema jedinstvenom konceptu, odnosno u analognoj formi: tekstualni dio tri primjerka i grafički dio u tri primjerka, kao i u digitalnoj formi – cjelokupni sadržaj Plana (tekstualni i grafički dio) najmanje jedan primjerak (na računarskom mediju) kako je definisano odredbom člana 74. do 79. Uredbe.

Nosilac pripreme utvrdit će nacrt izmjena i dopuna Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću Živinice na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 (trideset) dana.

Na osnovu rezulatata javne rasprave i stava o nacrtu, Nosilac pripreme utvrdit će prijedlog izmjena i dopuna Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje.

Uključivanje javnosti u proces donošenja izmjena i dopuna Plana, sa svim potrebnim elementima i terminima za uključivanje javnosti u proces izmjena i dopuna Plana kao i organiziranje skupova sa raspravom o nacrtu Plana u svakoj mjesnoj zajednici obuhvaćenoj Planom (mjesna zajednica "Centar" i mjesna zajednica "Rudar"), odvijat će se u skladu sa Programom uključivanja javnosti u proces pripreme i donošenja izmjena i dopuna Regulacionog plana "Riba" Živinice, koji je sastavni dio Programa i plana aktivnosti za pripremu i donošenje izmjena i dopuna Regulacionog plana "Riba" Živinice, koje je nosilac pripreme dužan izraditi.

Način osiguranja sredstava

Član 10. budžeta Grada Živinice na posebnoj budžetskoj poziciji.

Sredstva za pripremu, izradu i praćenje provođenja izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz budžeta Grada Živinice na posebnoj budžetskoj poziciji.

Ostale odredbe

Član 11.

Nosilac pripreme dužan je osigurati saradnju i koordinirati aktivnostima svih zainteresiranih strana u procesu prostornog planiranja, kao što su vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju, te organi uprave, upravne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, školstvo, zdravstvo, zaštitu okolice i sl., privredne komore, prestavnici vjerskih zajednica i drugi subjekti kao subjekti planiranja.

Član 12.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom obuhvata Plana.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl.glasniku Grada Živinice".

 

Obrazloženje

Pravni osnov za vršenje izmjena i dopuna Regulacionog plana "Riba" Živinice, kojima se pristupa donošenjem ove Odluke, jesu odredbe Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Fedeacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10).

Razlozi za pristupanje izmjenama i dopunama važećeg Regulacionog plana "Riba" Živinice, donesenog na sjednici Općinskog vijeća Živinice dana, 10.10.2007. godine, pod brojem: 09-05-9396/07 ("Službeni glasnik Općine Živinice", broj: 9/2007), proizilaze iz obaveze praćenja procesa urbanizacije i prostornog uređenja, kontinuiranog usklađivanja planskih dokumenata sa novonastalim potrebama i dostignutim stepenom i strategijom razvoja lokalne zajednice, a u cilju poboljšanja života i rada lokalnog stanovništva.

Upravo je Regulacioni plan "Riba" Živinice, čijim se izmjenama i dopunama pristupa donošenjem ove Odluke, Plan koji je utemeljio osnovne postavke razvoja gradskog centra grada Živinice, sa dugom tradicijom planskog uređenja, korištenja, zaštite i upravljanja prostorom.

Plan je kroz godine mijenjan i dorađivan u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva i konkretnim zahtjevima vlasnika nekretnina, zakonitim korisnicima prostora i sudionicima u njegovoj izgradnji i uređivanju, poštujući pozitivne zakonske propise kojima je regulisana predmetna materija.

Potreba za izmjenama i dopunama Plana proizilazi i iz poteškoća u samoj njegovoj primjeni, obzirom da postavke Plana u pojedinim slučajevima ne mogu udovoljiti i odgovoriti zahtjevima građana i razvoja lokalne zajednice, odnosno neusklađenosti Plana sa zakonskim i podzakonskim propisima kojima je regulisana predmetna oblast.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina 

Tuzlanski kanton

GRAD ŽIVINICE

Gradsko vijeće

 

Broj: 06-04-2411/2021 

Datum: 12.04.2021.godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Nail Jusić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: