Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana za kompleks Borja u Tesliću

Datum objave: 17.04.2021. 11:45 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE TESLIĆ

Datum 15.04.2021. godine Broj 4 Godina: XXVI

 

Na  osnovu  člana 40.stav  1.  Zakona  ouređenju prostora  i  građenju  („Službeni  glasnik  Republike Srpske“, br. 40/13,106/15, 3/16 i 84/19), člana18. i 39. Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Službeni  glasnik Republike Srpske“, broj  97/16i 36/19)i člana 15. i 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“,  broj  4/17),  Skupština  opštine  Teslić,  na sjednici održanoj dana 7.4.2021. i 8.4.2021. godine, donosi

 

O   D   L   U   K   U

o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana za kompleks „Borja“ u Tesliću

 

 

OSNOVNE ODREDBE

I

Na osnovu ove Odluke pristupiće se izradi izmjene  Regulacionog plana za  kompleks  „Borja“  u Tesliću („Službeni  glasnik  opštine  Teslić“  broj 7/15). U daljem tekstu : Plan.            

 

II

Površina obuhvata Plana iznosi 2,76ha, u okviru granica   prostora  koji  će  biti  obuhvaćen  izradom Plana, bliže je označen na grafičkom prilogu, koji predstavlja sastavni dio ove odluke. Planski  parametri  utvrđuju  se,  procjenjuju  ili izračunavaju za period od deset godina. Rok za izradu izmjene plana je dvanaest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

III

Nosilac pripreme  izrade Plana je Odjeljenje za prostorno uređenje opština Teslić.Nosilac  izrade  Plana,izabraće  se  u  skladu  sa propisima o javnim nabavkama.

 

IV

U okviru izrade Plana, kao smjernice za izradu, uzeće se planska rješenja utvrđenih Odlukom o usvajanju  Regulacionog  plana  za  kompleks  „Borja“  u  Tesliću („Službeni  glasnik  opštine  Teslić“  broj  7/15)  i prijedlog zainteresovanog investitora.

 

V

Plan treba da sadrži tekstualni i grafički dio sa sadržajima propisanim članom 35. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Repu-blike  Srpske,  br.  40/13,  106/15,  3/16  i  84/19)  i odredbama  člana  144.  do  154.  Pravilnika  o  načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/13). 

 

VI

Nosilac pripreme izrade izmjene  Plana dužan je, u postupku izrade Plana, omogućiti učešće zaintere-sovanim licima radi dostave prijedloga i sugestija za određena  planska  rješenja,  pribaviti  mišljenje  na prijedloge  planskih  rješenja  od  zakonom  određenih organa i organizacija, organizovati stručnuraspravu o prednacrtu  Plana,  organizovati  izlaganje  nacrta  Plana na javni uvid  u skladu sa zakonom, organizovati stručnu raspravu o stavovima nosioca izrade plana o primjedbama,  prijedlozima  i  mišljenjima  koji  su dostavljeni tokom javnog uvida, te utvrditi prijedlog Plana  i    isti  dostaviti  na  razmatranje  i  usvajanje Skupštini opštine.Nacrt Plana izložiće se na javni uvid, u trajanju od 30 dana.

 

VII

Sredstva za finansiranje izrade Plana, obezbije-diće se iz sredstava opštine Teslić.II  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEVIIIOva odluka dostaviće se nadležnom republičkom urbanističko-građevinskom inspektoru.IXOva  odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana objavljivanja „Službenom Glasniku Opštine Teslić“.

 

Broj:01-022-43/21

PREDSJEDNIK SO Savo Kasapovićs.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: