Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S4-1 i S4-2 u Tesliću

Datum objave: 17.04.2021. 11:36 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE TESLIĆ

Datum 15.04.2021. godine Broj 4 Godina: XXVI

 

Na  osnovu  člana 40.  stav  1.  Zakona  o  uređenju prostora  i  građenju  („Službeni  glasnik  Republike Srpske“, broj 40/13,106/15, 3/16 i 84/19), člana18. i 39. Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Službeni  glasnik Republike Srpske“, broj 97/16i 36/19)i člana 15. i 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), Skupština opštine Teslić, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 7.4.2021. i 8.4.2021. godine, donosi

 

O   D   L   U   K   U

o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S4-1 i S4-2,u Tesliću

 

I OSNOVNE ODREDBE

I

Na osnovu ove Odluke pristupiće se izradi izmjene dijela Regulacionog plana zona S4-1 i S4-2, u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/08, 5/11, 5/12 i 2/17). U daljem tekstu : Plan.                                         

 

II

Površina obuhvata Plana iznosi  28,68 ha, u okviru granica  prostora koji će biti obuhvaćen izradom Plana,  bliže  je  označen  na  grafičkom  prilogu,  koji predstavlja sastavni dio ove odluke. Planski  parametri  utvrđuju  se,  procjenjuju  ili izračunavaju za period od deset godina.Rok za izradu izmjene plana je dvanaest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

III

Nosilac pripreme  izrade Plana je Odjeljenje za pro-storno uređenje opština Teslić.Nosilac izrade Plana,izabraće se u skladu sa pro-pisima o javnim nabavkama. 

 

IV

U okviru izrade Plana, kao smjernice za izradu, uzeće se planska rješenja utvrđenih Odlukom o usvajanju izmjene dijela Regulacionih planovazona S4-1 i S4-2, u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 4/08, 5/11, 5/12 i 2/17) i prijedlozi zainteresovanih lica.

 

V

Plan treba da sadrži tekstualni i grafički dio sa sadržajima propisanim članom 35. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Repu-blike  Srpske,  br.  40/13,  106/15, 3/16  i  84/19)  i odredbama  člana  144.  do  154.  Pravilnika  o  načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/13). 

 

VI

Nosilac pripreme izrade Plana dužan je, u postu-pku izrade Plana, omogućiti učešće zainteresovanim licima radi dostave prijedloga i sugestija za određena planska rješenja, pribaviti mišljenje na prijedloge planskih  rješenja  od  zakonom  određenih  organa  i organizacija, organizovati stručnuraspravu o predna-crtu Plana, organizovati izlaganje nacrta  Plana na javni uvid  u skladu sa zakonom, organizovati stručnu raspravu  o  stavovima  nosioca  izrade  plana  o primjedbama,  prijedlozima  i  mišljenjima  koji  su dostavljeni tokom javnog uvida, te utvrditi prijedlog Plana  i    isti  dostaviti  na  razmatranje  iusvajanje Skupštini opštine.Nacrt Plana izložiće se na javni uvid, u trajanju od 30 dana.VIISredstva za finansiranje izrade Plana, obezbije-diće se iz sredstava zaiteresovanih  fizičkih lica: Kuzmanović  Mile  iz  Teslića,  Jotanović  Milana  iz Teslića, Ristić Anđe iz Teslića , Radulović Slavice iz Teslića i Stjepanović Alije iz Teslića.II  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEVIIIOva odluka dostaviće se nadležnom republičkom urbanističko-građevinskom inspektoru.IXOva  odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana objavljivanja  u  „Službenom  Glasniku  Opštine Teslić“.Broj:01-022-40/21

 

PREDSJEDNIK SO

Datum: 8. 4. 2021. godine Savo Kasapović  s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: