Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA II (Ulica Ivana Raosa)

Datum objave: 09.09.2016. 13:23 / Izvor: Akta.ba, 11.07.2016.

Na   temelju   članka   21,   22.   i   23.   Zakona   o prostornom   uređenju   („Narodne   novine Županije   Zapadnohercegovačke“,   broj:   4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5. Statuta   općine   Posušje   („Službeni   glasnik općine   Posušje“,   broj:   1/08,   8/08   i   2/10), Općinsko vijeće općine Posušje na  35. Sjednici održanoj dana  7.7.2016. godine, donijelo je:

 

O D L U K U

o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA II (Ulica Ivana Raosa)

 

Članak 1.

Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA II (Ulica   Ivana   Raosa)   u   cilju   preoblikovanja građevinske parcele k.č. broj: 3734/110 k.o. Posušje i građevinske parcele koja se sastoji od katastarskih čestica  k.č. broj: 3719/11, 3719/10 i 3718/10  k.o. Posušje,  nalaze se u  Ulici Ivana Raosa u Posušju, općina Posušje.

 

Članak 2.

Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište koje se nalazi u Ulici Ivana Raosa u Posušju, općina Posušje, na lokalitetu Meljakuša II u Posušju, općina Posušje.

 

Članak 3.

Smjernice   za   izradu   predmetnog   plana   su sljedeće:

Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim planom   uzimajući   u   obzir   stanje   na   terenu izvršiti preoblikovanje građevinske parcele k.č. broj:   3734/110   k.o.   Posušje   i   građevinske parcele koja se sastoji od katastarskih čestica k.č.   broj:   3719/11,   3719/10   i   3718/10   k.o. Posušje, a nalaze se u   Ulici Ivana Raosa u Posušju,   općina   Posušje.

Preoblikovanje predmetnih  parcela treba izvršiti tako da se jednoj građevinskoj parceli pripoji dio druge građevinske parcele, tj. da se izvrši proširenje jedne građevinske parcele (cca 2m) a smanji druga građevinska parcela.

 

Članak 4.

Sredstva   za   financiranje   izrade   Plana   su osigurana u Proračunu općine Posušje.

 

Članak 5.

Za  nositelja   pripreme  za  izradu   predmetnog plana,   određuje   se   Službe   za   imovinsko- pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana će   osigurati   svu   raspoloživu   dokumentaciju potrebnu za izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora s ciljem da se izradom regulacijskog plana usklade potrebe i planska rješenja.

 

Članak 6.

Za   izradu   predmetnog   plana   odredit   će   se najpovoljniji   ponuditelj   koji   će   biti   odabran putem javnog natječaja. Suglasno   uvjetima   tenderske   dokumentacije, odluke   o   dodjeli   ugovora   najpovoljnijem ponuditelju,   općina   Posušje   će   zaključiti odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa Zakonom   o   javnim   nabavama   („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

 

Članak 7.

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana je   obavezan   sačiniti   program   uključivanja javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njihovo provođenje, te o tome   redovito   informirati   Općinsko   vijeće.

Javna rasprava će trajati  30 dana.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana   njenog   objavljivanja u „Službenom glasniku općine Posušje“.

                

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA              

OPĆINA POSUŠJE           

OPĆINSKO  VIJEĆE

 

Broj: 01-23-124/15                                 

Posušje, 7.7.2016. godine 

 

PREDSJEDNIK                  

Ivan  Lončar, v.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: