Odluka o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Rasavac, Srbac

Datum objave: 22.04.2021. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2021.

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 2. i člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 4. i 5. stav 2. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 37. stav 2. tačka 2. i člana 90. Statuta opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 5/17 i 8/17), u skladu sa članom 149. Poslovnika o radu Skupštine opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 7/17 i 4/18), Skupština opštine Srbac na sjednici održanoj dana 13.04.2021. godine, donijela je

 

O D L U K U

o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog

zemljišta u K.O. Rasavac

 

Član 1.

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište Opštine Srbac u K.O. Rasavac putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, za izgradnju stambenog objekta, označeno sa:

-k.č.n.br. 517/76, Rakoštak, njiva 5. klase, površine 620 m2, upisana u PL 25, K.O. Rasavac, posjed Opština Srbac sa 1/1 dijela, a kojoj po zemljišnoj knjizi odgovara k.č.st.br. 492/76, Podkućnica, oranica, površine 620 m2, upisana u zk.ul.br. 160, K.O. Inađol, svojina Država Republika Srpska sa 1/1 dijela, pravo korištenja Opština Srbac sa 1/1 dijela, po početnoj cijeni od 2,50 KM/m2.

 

Član 2.

Na osnovu ove Odluke provesti postupak licitacije između opštine Srbac, kao prodavca i kupca, te pribaviti pozitivno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske prije zaključivanja notarski obrađenog ugovora o prodaji.

 

Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Srbac da poprovedenom postupku licitacije potpiše ugovor sanajpovoljnijim ponuđačem, sa preciziranim pravimai obavezama ugovornih strana.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Srbac.

 

Broj: 01-022-101/21

Datum: 13.04.2021. godine

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Miloš Budić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: