Odluka o prodaji nekretnine-njive k.č. 88/3, KO Gračanica

Datum objave: 16.04.2021. 09:10 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

Na osnovu člana 22. i 363. stav 3. tačka 5. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 66/13 i 100/13), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06) i člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko ("Službeni glasnik Općine Visoko", broj 5/19), Gradsko vijeće Visoko na 5. sjednici održanoj 25.03.2021. godine donijelo je:

ODLUKU o prodaji nekretnine k.č. 88/3, KO Gračanica

 

Član 1.

Gradsko vijeće Visoko donosi Odluku o prodaji nekretnine u postupku neposredne pogodbe i to: parcela k.č. 88/3, KO Gračanica u površini 131 m2, upisana kao njiva 4. klase na kojoj je upisano pravo vlasništva u korist GradaVisoko udio 1/1 po cijeni koju je utvrdila Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko i to u iznosu od:2.620,00KM.

Član 2.

Gradsko vijeće ovlašćuje Gradonačelnika, Ganić Mirzu da može zakljuĉiti ugovor o kupoprodaji nekretnine i prenosu prava vlasništva na parceli k.č. 88/3, KO Gračanica čija tržišna vrijednost iznosi 2.620,00KM, a koju je Smajić Isajbeg dužan uplatiti na transakcijski raĉun Grada Visoko u ugovorenom roku.

Član 3.

Troškove notarske obrade, obavezu plaćanja poreza na promet nekretnina kao i sve druge troškove snosi Smajić Isajbeg.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Visoko".

 

Broj: 01/1-02-152/21

Datum: 25.03.2021.godine Visoko

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Gradskog vijeća Visoko

Pekić Nikola, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: