Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Trg međunarodnog prijateljstva - Lokacija 3

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 14, 10.04.2014.

Na osnovu čl. 40. i 47. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i čl. 17. i 33. Statuta Općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/09 - Novi prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Novi Grad, na sjednici održanoj dana 31.03.2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA

"TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA" - Lokacija 3 (skraćeni postupak)

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja, uređenja, zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Trg međunarodnog prijateljstva" - Lokacija 3 (u daljem tekstu: Plan), a naročito granice obuhvata, urbanističko-tehnički uvjeti za usklađivanje planirane izgradnje sa izvedenim stanjem postojeće građevine, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti uređenja zelenih i slobodnih površina, uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru, te uvjeti uređenja površina za saobraćaj i saobraćaj u mirovanju.

 

Član 2.

 

Odluka o pristupanju izradi Plana je definisala da se Izmjene i dopune rade za Lokaciju 3, koja obuhvata izgrađeno zemljište označeno kao dio k.č. 3398 K.O. Novo Sarajevo III.

 

Opis granice obuhvata - Lokacija 3

 

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na parceli k.č. 3398/1, a ima koordinate y=6528037, x=4855658, potom produžava na sjever idući preko parcela k.č. 3398/1,3551, 3307/1 i dolazi do tačke br. 2 koja se nalazi na parceli k.č. 3307/1, a ima koordinate y=6528022,x=4855730. Granica se potom lomi na istok idući preko parcele k.č. 3307/1 u dužini od 91 m, te se lomi na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 3307/1, 3551, 3398/1 idolaziutačkubr. 3 koja se nalazi na parceli k.č. 3398/1, a ima koordinate y=6528128, x=4855678, potom se lomi na jugozapad idući preko parcela k.č. 3398/1 i 3398/8 u dužini od 95 m i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

 

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. NOVO SARAJEVO III, Općina Novi Grad. Opis granice uzet je sa digitalizovanih parcela katastra iz općine Novi Grad Sarajevo.

 

Površina obuhvata iznosi P= 0,7 ha.

 

Član 3.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisana je zona sa slijedećim namjenama:

- Poslovna zona, sa uređenim zelenilom, pješačkim površinama i saobraćajom površine 0,7 ha;

 

Član 4.

Intervencije na postojećem objektu na području planiranja u granicama opisanim u članu 2. se vrše na osnovu Plana.

 

Član 5.

Urbanističko - tehnički uvjeti za intervencije na postojećim građevinama su:

 

Regulaciona linija i parcelacija

- Regulaciona linija, utvrđena ovim Planom se ne može mijenjati;

 

Građevinska linija

- Građevinske linije utvrđene u grafičkom dijelu Plana ujedno označavaju liniju iskolčenja.;

 

Spratna visina i etaže objekta

- Planirana spratnost i odstojanje građevinskih linija utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati;

- Planirani objekat je spratnosti podrum, prizemlje i tri sprata (Po+P+3);

- Maksimalna kota objekta je +12,50 m (± 0,00=507,15)

 

Član 6.

Usklađivanje planirane izgradnje sa izvedenim stanjem postojeće građevine

- Svi planirani arhitektonsko - urbanistički zahvati moraju biti projektovani i izvođeni prema uslovima datim u Članu 5. ove Odluke, a u skladu sa važećim propisima;

- Prije izdavanja građevne dozvole potrebno je pribaviti sve potrebne saglasnosti od nadležnih institucija i javnih komunalnih preduzeća. Investitor "HETA" d.o.o. Sarajevo je za potrebe izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Trg međunarodnog prijateljstva" - Lokacija 3 po skraćenoj proceduri, a u skladu sa Programom i planom aktivnosti, dostavio slijedeće saglasnosti: JP Elektropriv-

reda BiH, Toplane Sarajevo, Vodovod i kanalizacija Sarajevo (dopis br. I-261/14 od 28.01.2014.);

- Priključke na mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati, a u skladu sa Planom. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača. Investitor "HETA" d.o.o. Sarajevo je za potrebe izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Trg međunarodnog prijateljstva" - Lokacija 3 po skraćenoj proceduri, a u skladu sa Programom i planom aktivnosti, dostavio Idejni projekat Elektroinstalacije, Idejni projekat Vodovod i kanalizacija, Idejni projekat KGH instalacija (dopis br. I-261/14 od 28.01.2014.);

- Za sve građevine koje će se graditi na osnovu Plana potrebno je prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija mora biti izrađena prema uslovima predviđenim za 8o MCS. Investitor "HETA" d.o.o. Sarajevo je za potrebe izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Trg međunarodnog prijateljstva" - Lokacija 3 po skraćenoj proceduri, a u skladu sa Programom i planom aktivnosti, dostavio Projekat izvedenog stanja, Izvod iz katastra podzemnih instalacija, Prepis posjedovnog lista 2015/02 od 26.12.2013., Elaborat "Ažurna geodetska situacija" i Elaborat o inžinjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena (dopis br. 04-23-23388/13 BA od 10.01.2014.), te Elaborat "Ažurna geodetska situacija" - dopuna -decembar 2013. (dopis br. I-260/14 od 28.01.2014.);

- Poslovni prostori se ne mogu pretvarati u stambene.

 

Član 7.

- Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) predviđene Planom ne mogu se zaposjedati drugim građevinama i sadržajima, sem onih predviđenih ovim Planom;

- Parkiranje organizovati na Planom utvrđenim parking prostorima;

- Pješačka kretanja rješavati na Planom utvrđenim površinama;

- U zonama pješačkih kretanja ne dozvoljava se parkiranje, a omogućava se kretanje vozila za interventni saobraćaj;

- Za površinsku obradu planiranih javnih pješačkih površina treba primjenjivati materijale koji su otporni na habanje, pogodni za kretanje u zimskim uslovima (klizanje) i podnose opterećenja neophodna za kretanje interventnih vozila;

- Urbanističko - arhitektonskim rješenjem za Planom propisano područje se tretira uređenje pješačkih površina i jedinstveni tretman urbanog mobilijara (korpe za otpadke, klupe, vizualne komunikacije vezane za pješačka kretanja, telefonske govornice, elementi vode i sl.);

- Pješačke i druge javne površine se ne mogu izdvajati postavljanjem barijera ili prepreka, u cilju spriječavanja normalnog pješačkog toka;

- Zelene površine se uređuju na osnovu projekta sadnje čiju osnovu čine elementi dati fazom hortikulture u okviru Plana.

 

Član 8.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom.

Odobrava se korištenje objekata za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

 

Član 9.

Slobodne i zelene površine

 

Uz ulicu Bulevar Meše Selimovića, formirani "niz" od vrste Acer rubrum, predstavlja dio planiranog sistema linijskog zelenila, koji će doprinijeti u atraktivnosti čitave šetnice (hlad u ljetnom i boja u jesenjem periodu).

 

Prostor ispred objekta se iskazuje kao dominantno pješačka površina, a rješava se sa elementima biološke i građevinske komponente, čijom kombinacijom će se stvoriti prijatan prostor za boravak korisnika.

 

Kod uređenja ovog "trga" akcenat je na adekvatnom odabiru elemenata građevinske komponente i to:

- površinska obrada partera-popločanje od nekoliko vrsta kamena različite veličine, teksture i boje

- urbani mobilijar-arle (žardinjere), klupe, korpe, rasvjeta (podna, niska i visoka) itd.

 

koja treba da je dio jedinstvenog rješenja "trga".

 

U arlama (žardinjerama) ovalnog oblika, veličine cca 3 x 1,5 x 1 m-male i velike vel. 5 x 3 x 1 m sa klupama, predviđena je sadnja prve i treće vegetacione etaže. Posebnu pažnju dati na izgled arli koje se u ovom prostoru kroz izgled i izbor materijala, javljaju kao dio ukupnog kompozicionog rješenja. Takođe je bitno naglasiti da arle moraju imati dovoljno velike otvore za odvođenje viška vode, te osigurati osnovne abiotske faktore, a prije svega dubinu i kvalitet pedosupstrata, neophodnu za uspješnu, sigurnu i dugovječnu sadnju.

 

Prva vegetaciona etaža zastupljena je kroz izbor dekorativne vrste Cercis siliquastrum (cvijet-obilno prije listanja, list i plod).

 

Treća vegetaciona etaža formira se kroz kombinaciju visoko atraktivnih vrsta (travno-cvijetno-perenski ansambli), koja se treba u određenim intervalima mijenjati i osigurati atraktivnost ovih vrlo frekventnih pješačkih tokova. (detalje i specifikaciju vrsta dati kroz izradu Glavnog projekta hortikulture).

 

Član 10.

 

Saobraćaj u mirovanju

U predmetnom obuhvatu saobraćaj se u potpunosti zadržava u postojećem stanju. Saobraćajni tok je omogućen sa glavne gradske magistrale-Bulevara Meše Selimovića X transferzalom (Ulica Ante Babića), preko Trga Međunarodnog prijateljstva ka IX transferzali (Ulica Ive Andrića) i obratno.

 

Urbanistička koncepcija omogućava da se poštuju postojeći tokovi za pješački saobraćaj:

- Pješački tok kao nastavak pješačke ulice iz dijela centra "A" - Trga solidarnosti definisan je urbano opremljena pješačka ulica i kao takva predstavlja primarnu pješačku komunikaciju sa direktnim pristupom postojećem stambenom i novoplaniranom poslovnom nizu objekata.

- Druga longitudinalna pješačka komunikacija je takođe formirana kao nastavak postojećeg sekundarnog pješačkog toka iz centra "A" - Trga solidarnosti, pravca pružanja istok-zapad, uz koju je linijski formirana rekreativna biciklistička staza i jednoredna aleja.

- Treći pješački tok je ostvaren unutar transparentnih prizemlja novoplaniranih objekata. Njega predstavljaju natkrivene pješačke komunikacije koje se provlače kroz sadržaje prizemlja novoplaniranih.

 

Sve pješačke površine i trgovi u Urbanističkom projektu su planirane za popločavanje. U zonama pješačkih kretanja ne dozvoljava se parkiranje, a omogućava se kretanje vozila za interventni saobraćaj u posebnom režimu saobraćaja. Uvođenjem odgovarajućeg režima za motorni saobraćaj (u službi ekonomskog snabdijevanja) ostvaruje se potpuna funkcionalna uvezanost novih sadržaja prostora Trga međunarodnog prijateljstva sa prostorom i sadržajima u sklopu postojeće pješačke zone.

 

Pješačke i druge javne površine se ne mogu izdvajati postavljanjem barijera ili prepreka, u cilju sprječavanja normalnog pješačkog toka.

 

I saobraćaj u mirovanju se u potpunosti zadržava te se u okviru vanjskih parkinga zadržava se postojećih cca 39 p.m. Sa zapadne strane predmetnog objekta urađena je rampa širine 6.35 m nagiba cca 6% za ulaz na podzemnu etažu u okviru koje je urađeno 50 parking mjesta.

 

Član 11.

Pomoćni objekti

- Lociranje pomoćnih objekata (ljetne bašte, nadstrešnice, i sl.) ne može se odobriti;

- Nije dozvoljeno ustakljivanje i natkrivanje pristupnih površina objektu (stepenice, ulazni platoi i sl.).

 

Član 12.

Klima uređaji

Uređaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u građevini (ventilacije, dimnjaci, klima uređaji i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita objekta, te svojim položajem, volumenom, oblikom i materijalom ne smiju narušiti izgled fasade objekta.

 

 

Član 13.

Zaštita životne sredine

Planirani objekti i djelatnosti koje obavljaju, navedene u Čl. 6 ove Odluke moraju biti projektovani u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

 

Član 14.

Normativi za osobe sa umanjenom sposobnošću kretanja

U toku razrade i sprovođenja Plana primijeniti uslove iz Uredbe o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za okupljanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijera za kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

Nivelete pješačkih saobraćajnica kao prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovane i izvedene sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja, odnosno neophodno je obezbijediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta i sl.

 

Član 15.

Ograde

Na prostoru koji je obuhvaćen Planom nije dozvoljeno podizanje čvrstih, niti bilo kakvih drugih ograda.

 

Član 16.

Reklame

Nije dozvoljeno postavljanje reklama na objekat predviđen Planom, osim na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a u skladu sa važećom regulativom.

 

Član 17.

Osvjetljenje i iluminacija

Za osvjetljenje i iluminaciju građevina kao i površina i sadržaja vanjskog uređenja potrebno je uraditi idejne projekte.

 

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-7628/14        

31. marta 2014. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća

Općinskog vijeća

Edina Gabela, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: