Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem stečenih sopstvenih akcija

Izvor: Glas Srpske, 26.05.2014.

Društvo za proizvodnju mliječnih proizvoda "MLjEKARA" a.d.

-Upravni odbor-

Broj: 47-1

Datum: 22.4.2014.

 

Na osnovu člana 219. stav (3), a u skladu sa članom 255. stav (1). tačka a). Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS broj 127/08. 58/09,100/11 i 67/13) kao i na osnovu člana 35. Statuta Mljekara a.d. Upravni odbor na 96. sjednici, održanoj dana 22.4.2014. donosi sledeću

ODLUKU
o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem stečenih sopstvenih akcija

Član 1.
Osnovni kapital Društva za proizvodnju mliječnih proizvoda "Mljekara" a.d., ul. Lijevčanski put b.b., Aleksandrovac, opština Laktaši, upisan u registar Okružnog privrednog suda Banjaluka, po Rješenju broj 057-0-Reg-13-000924 od 13.5.2013. godine, u iznosu od 13.055.267,00 KM podijeljen na 13.055.267 ooičnih akcija klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 Km, a u registru Komisije za hartije od vrijednosti vodi se sa oznakom i registarskim brojem 04-505-47/03 i akcija registrovanih u Centralnom registru hartija od vrijednosti pod oznakom MLEK-R-A, smanjuje se za iznos 529.557 akpija smanjenjem broja akpija na 12.525.710, pri čemu nominalna vrijednost po akciji iznosi 1,00 KM.

Član 2.
Smanjenje osnovnog kapitala vrši se poništenjem 529.557 stečeiih sopstvenih akcija, po obavezi određenoj članom 219. stav (3). Zakona o privrednim društvima RS.

Član 3.
Osnovni kapital Društva nakon smanjenja iznosi 12.525.710,00 KM podijeljen na 12.525.710 običnih akcija "A" klase, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Član4.
Smanjenjem osnovnog kapitala, poništenjem stečenih sopstvenih akcija, svi preostali akcionari zadržavaju dosadašnji broj akcija, a srazmjerno se povećava njihov procenat u strukturi osnovnog kapitala.

Član 5.
Kao dan presjeka za registraciju ove emisije uzima se prvi naredni dan koji slijedi nakon predaje zahtijeva emitenta Centralnom registru hartija od vrijednosti za upis emisije i procenta u strukturi kapitala.

Član 6.
Ova odluka će se objaviti dva puta, u razmaku od 30 dana, u dnevnom listu "Glas Srpske" sa pozivom povjeriocima da prijave svoja potraživanja.

Čpan 7.
Ovom odlukom Društvo poziva povjerioce da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku oa 30 dana od dana drugog objavljivanja ove odluke u listu "Glas Srpske", na adresu Mljekara a.d. Lijevčanski put b.b.. Aleksandrovac, Laktaši.

Član 8.
Smanjenje osnovnog kapitala Društva registrovaće se u Registru Okružnog privrednog suda Banjaluka i Centralnom registru hartija od vrijednosti RS.

Čpan 9. 
Ovlašćuje se direktor Društva da, u ime i za račun Društva, potpiše sva dokumenta i akta koji su potrebni za realizaciju ove odluke.

Član 10.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Vadimir Škoro, dipl. inž.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: