Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva uslijed istupanja člana iz Društva​

Datum objave: 05.04.2021. 14:13 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 31.03.2021.

SMANJENJE KAPITALA

 

Na osnovu članova 349. i 350. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), te člana 32. Statuta "PAK CENTAR d.o o. Sarajevo, te prijedloga odluke N. odbora 1/02-05/21 od 12.02.2021. godine, 15. vanredna skupština članova/udjeličara društva "PAK CENTAR" d.o.o. Sarajevo, na sjednici održanoj dana 02.03.2021. godine, donosi

 

ODLUKE

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

USLIJED ISTUPANJA ČLANA IZ DRUŠTVA

 

I

Zbog istupanja člana iz Društva, koji je svoju Izjavu o istupanju dostavio Društvu i u skladu sa kojima je donesena Odluka o prihvatanju istupanja članova iz Društva, donosi se odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva.

Osnovni kapital društva koji iznosi 2.445.515,00 KM (slovima:dva miliona četiri stotine četrdeset i pet hiljada petstotina petnaeset i 00/100) smanjuje se za iznos od 108.270,00 KM (slovima: stotinu osam hiljada dvije stotine sedamdeset i 00/100) koliko iznosi udio člana koji istupa iz Društva, a udjeli članova koji ostaju u Društvu preračunat će se prema njihovim ulozima a u skladu sa iznosom kapitala Društva nakon smanjenja.

Nakon smanjenja osnovnog kapitala iz stava 2. ovog člana osnovni kapital društva iznosi 2.337.245,00 KM (dva miliona tristotine trideset i sedam hiljada dvije stotine četrdeset i pet i 00/100) u novcu.

 

II

Smanjenje osnovnog kapitala društva neće uticati na izvršenje obaveza društva prema povjeriocima i društvo ovim putem obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.

 

III

Rok za podnošenje prijave povjerilaca u skladu sa odredbama ove Odluke je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Odluke u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V

Ova odluka se objavljuje se u "Službenom listu Federacije BiH" radi prijave potraživanja povjerilaca Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

 

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj 1/01-13/21

02. marta 2021. godine

Blažuj

 

Predsjednik Skupštine

Kasim Mujan, s. r.

(03-3-1110/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: