Odluka o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC

Datum objave: 04.11.2016. 14:40 / Izvor: Akta.ba, 04.11.2016.

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) članka 24. točka 5. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje", broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine Posušje na 38. sjednici održanoj dana 26.9.2016. godine, donijelo je:

 

ODLUKU

o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana "MOKRI DOLAC"

 

I.

Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana "MOKRI DOLAC", kojim je izvršeno definiranje građevinskih parcela za potrebe legalizacije postojećih i izgradnju novih objekata na lokalitetu „Mokri dolac" u Posušju, općina Posušje, te definiranje trasa prometnica i ostalih sadržaja (parkinga, nogostupa, zelenih površina) za potrebe što boljeg funkcioniranja sportskog kompleksa „Mokri dolac" i okolnih gradskih četvrti. Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz predmetnog plana.

 

II.

Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana "MOKRI DOLAC" usvojena je od strane Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem: 01-23-155/07 od 02.07.2007. godine.

 

III.

Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-512/16 od 13.07.2016. godine prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana "MOKRI DOLAC", stavljen je na javni uvid u trajanju od 14.07.2016. godine do 16.08.2016. godine

 

IV.

Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana "MOKRI DOLAC" izradio je PS PRODUKCIJA d.o.o. Posušje.

 

V.

Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan od dana objave u Službenom glasniku općine.

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj: 01-23-161/16                                                 PREDSJEDNIK

 

Posušje, 26.9.2016. godine                                      Ivan Lončar, v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: