Odluka o usvajanju Izmjene Regulacionog plana Misurići

Datum objave: 07.09.2016. 10:23 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2016.

ODLUKU

o usvajanju Izmjene Regulacionog plana "Misurići"

 

Član 1.

Ovom odlukom usvaja sc djelimična izmjena Regulaeionog plana Misurići ( SI novine općine Maglaj broj: 6/2010)

Izmjenom Regulacionog plana se u odnosu na postojeće i planirano stanje po Regulacionom planu vrše korekcije planirane saobraćajnice i uređuju nove granice građevinske parcele za postojeći objekat izgrađen na zemljištu k.č. broj. 1182/2 vlasništvo Hrnjić Muhameda.

Djelimična izmjena Regulacionog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Izmjena Regulacionog plana sastoji se od tekstualnog i Grafičkog dijela.

 

TEKSTUALNI DIO:

Urbanistička osnova

Urbanistički koncept izgradnje i uređenja prostora Smjernice za provođenje djelimične izmjene Regulaeionog plana „Misurići"

 

GRAFIČKI DIO: Tematske karte

1) Izvod iz važećeg Regulacionog plana sa granicom obuhvata izmjene

2) Postojeće stanje prostornog uređenja

3) Postojeća parcelacija

4) Postojeće stanje infrastrukture

5) Plan parcelacije

6) Plan Namjene i Razmještaja objekata

7) Plan Regulacionih i Građevinskih linija

8) Plan infrastrukture

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenini novinama Općine Maglaj».

 

Broj: 02-05-1-1382/16

Datum, 2.08.2016.godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI OV,

Marko Zellć

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: