Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima k.o. Miloševo Brdo

Datum objave: 06.09.2016. 08:26 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANjA LUKA

PODRUČNA JEDINICA GRADIŠKA

 

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12) i Odluke Uprave br. 21.03/951-540/16 od 18.04.2016., KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.03/951327/12 od 09.04.2012. godine objavljuje

 

O G L A S

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu BBS BABIĆ DOO iz MILOŠEVOG BRDA, u mjestu Gradiška-katastar održaće se dana 29.09.2016. u 11 časova izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao k.č.br. 539,540,541,669 koje su upisane u privremeni list nepokretnosti/popisni list broj 407 k.o. MILOŠEVO BRDO. Izlaganje na javni podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do dana 29.09.2016.. godine.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti neće se provoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

Broj: 21.18/951-44-407/16

U Gradiški , dana 31.08.2016.

 

Predsjednik Komisije                                                                                              

s. r. Kovačević Marica, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: