Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u k.o. Grebnice

Datum objave: 09.04.2021. 08:30 / Izvor: Akta.ba, 01.04.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUКA

PODRUČNA JEDINICA ŠAMAC

 

Na osnovu člana 78. Zakona premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:6/12 i 110/16, 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

imenovana Rješenjem od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.04/951-1380/21 od 01.04.2021.godine

o b j a v lj u j e

 

O G L A S

 

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVNJA PRAVA NA 

NEPOКRETNOSTIMA

 

U mjestu Šamac, u ulici Кralja Aleksandra I Кarađorđevića broj 30, održaće se izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u k.o. Grebnice.

Izlaganje na uvid javnih podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima započeće dana 04.05.2021. godine, a završiće se dana 04.11.2021. godine.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koji su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravina na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužni da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da donesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica obavještenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnosti obaviće se svakim radnim danom od 07,30 časova do 15,30 časova u radnim prostorijama Кomisije koja se nalazi u ul. Кralja Aleksandra I Кarađorđevića br.30 (prostorije katastra).

 

U Šamcu, dana 01.04.2021. godine.                 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: