Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u opštini Bratunac, za katastarsku opštinu Blječeva-Zagoni

Datum objave: 14.04.2021. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJALUКA

PODRUČNA JEDINICA BRATUNAC

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/12,110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove br. 21.04/951-1210/21 od 17.03.2021.godine objavljuje,

 

OGLAS O IZLAGANJU

 

NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA

NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI BRATUNAC ZA КATASTARSКU OPŠTINU BLJEČEVA- ZAGONI

 

U mjestu Bratunac, počeće dana 10.05.2021. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Blječeva-Zagoni.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do 10.11.2021.godine.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze u prostorijama Područne jedinice u Bratuncu u Ul. Drinska br.18.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovodiće se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti, određenog u javnom oglasu.

 

Broj: 21.14/951-116 -1/2021

Bratuncu, 13.04.2021.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: