Otvoreni poziv za prijedloge inicijativa, mreža, saveza, platformi i koalicija organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine

Izvor: eKapija.ba, 25.04.2014.

Technical Assistance to the Civil Society organizations 2 (TACSO 2) from the IPA Beneficiaries;

EuropeAid/133642/C/SER/Multi

 

OTVORENI POZIV ZA PRIJEDLOGE INICIJATIVA, MREŽA, SAVEZA, PLATFORMI I KOALICIJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) IZ BOSNE I HERCEGOVINE

 

Pozadina projekta

Opći cilj projekta jeste jačanje sveukupnih kapaciteta i odgovornosti OCD-a u okviru zemalja korisnica IPA sredstava, garantiranje kvaliteta usluga OCD-a i samoodržive uloge OCD-a u demokratskim procesima. Svrha projekta je:

• Povećanje i poboljšanje kapaciteta i aktivnosti OCD-a

• Poboljšanje demokratske uloge OCD-a

Otvoreni poziv se odnosi na Komponentu 2 (izgradnja internih kapaciteta) TACSO projekta i cilja 2: Poboljšane kompetencije OCD-a, mreža, platformi, koalicija i inicijativa na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou na ispunjavanju postavljenih misija.

Svrha poziva

TACSO kancelarija u Bosni i Hercegovini upućuje poziv inicijativama*, mrežama, savezima i koalicijama organizacija civilnog društva (OCD) koje deluju o oblastima:

• Uticaja na zakonodavni - pravni i društveni okvir relevantan za rad OCD-a u BiH;

• Jačanja dijaloga i saradnje između OCD i donosioca odluka iz javnog sektora;

• Jačanja dijaloga i saradnje između OCD i privatnog sektora;

• Jačanja dialoga i saradnje između OCD i medija;

• Jačanja konsultativnih mehanizama za OCD u procesu pregovaranja za članstvo BiH u EU.

*Riječ inicijativa ovdje je korištena u značenju grupe OCD okupljene oko neke ideje ili/i aktivnosti.

 

Predmet ovog poziva je IDENTIFIKOVANJE inicijativa**, ideja, akcija, aktulenih prioritetnih potreba OCD u BiH na koje bi TACSO projekat mogao odreagovati kroz tehničku, stručnu i organizacionu podršku.

**Riječ incijativa ovdje je korištena u značenju ideje, prijedloga za zajedničku aktivnost.

 

Kategorija aktivnosti koje se uklapaju u sistem potencijalne podrške:

• Tematski događaj

• Međusektorski događaj

• Unutarsektorski događaj

Tip događaja koji se uklapa u sistem potencijalne podrške

• Radionica

• Konferencija

• Studijska posjeta

• Informativni događaj

Ova MOGUĆNOST podrške je prevashodno namjenjena formalnim i neformalnim mrežama, inicijativma, savezima, koalicijama ili platformama koje se bave gore navedenim oblastima i imaju dobru ideju kako da potencijalnu podršku iskoriste za aktivnosti saradnje, dijaloga, participacije, javnog zastupanja, informisanja i slično.

Prijava po ovom pozivu može da podrazumijeva i prijedlog udruživanja već obezbjeđenih resursa sa TACSO tehničkom i organizacionom podrškom.

Najranije vrijeme realizacije potencijalne aktivnosti je početak juna 2014.

Najkasnije vreme realizacije: kraj septembra 2015.

Okvirni budžet koji TACSO može alocirati za tehničku i organizacionu podršku odabranoj inicijativi je 2.500- 5.000 EUR.

Maksimalan broj ideja / inicijativa / akcija koji TACSO može podržati po ovom pozivu je 5.

Da bi podnijele prijavu po ovom Pozivu, mreže, koalicije, iniciajtive, savezi ili platforme treba da popune obrazac koji mogu preuzeti ovdje, i da ga pošalju na mail adresu info.ba@tacso.org. Prijavu je neophodno popuniti na engleskom jeziku. Poželjno je da prijava bude kratka i jasna, ne više od 3 strane teksta.

Ovaj poziv će biti otvoren do 14. maja 2014 godine (do 17 sati).

Razmatranje i evaluacija prijava će se obaviti najkasnije do 19. maja 2014. godine. Aplikacije koje uđu u najuži izbor mogu biti pozvane na dodatne konsultacije.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: