Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva STP-LUKA d.o.o. Sapna

Datum objave: 29.03.2021. 15:55 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 23, 24.03.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić kao stečajni sudija, u postupku prethodnog ispitivanja prijave za pokret anje stečajnog postupka nad dužnikom "STP-LUKA" d.o.o. Sapna, ul. Sapna bb, dana 11.03.2021. godine, donio je sledeće


RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "STP-LUKA" d.o.o. Sapna, ul. Sapna bb, matični broj subjekta: 1-8349. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Osmo Forčaković iz Živinica. Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito:


- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i
- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.


Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika. Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", te se pozivaju povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika koje će eventualno zahtijevati. Ovo rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Kalesija i Službi za imovinsko-pravne poslove Općine Sapna rdi upisa zabilježbe otvaranja prethodnog postupka.

 

Broj 32 0 St 394667 21 St
11. marta 2021. godine
Tuzla
(03-3-1008/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: