(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na EEO uz djelimičnu isporuku materijala – izgradnja DV i TS Jasika 2, Grad Bihać

Datum objave: 19.02.2021. 12:53 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

dd Sarajevo

 

Sarajevo, 16.02.2021.

Broj: 03-5416/21

 

Na osnovu članova 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d) i 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 72. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d), 73. stav (6) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: N0-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4, stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine. Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke radova, proveden po Otvorenom postupku broj: OP 56- EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala - izgradnja DV i TS "Jasika 2", Grad Bihać, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak javne nabavke radova, broj: OP 56-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala - izgradnja DV i TS "Jasika 2", Grad Bihać, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj: 03-2-63-39458/2020 od 18.12.2020. godine. Obavještenje o nabavci o postupku javne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 19.12.2020. godine, pod brojem obavještenja 1421 -1 -3-221 -3-219/20.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 13 (trinaest) privrednih subjekata.

 

Rok za prijem ponuda je bio 18.01.2021. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 18.01.2021. godine u 14:30 sati.

 

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

1.„NEXEN" d.o.o. Banja Luka.............. 15.000,00 KM (bez PDV-a)

2.DOO „ZUBAN" Bihać............. 14.999,60 KM (bez PDV-a)

 

Uz odobrenje ponuđača, a u skladu s članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnika BiH", broj: 90/14), izvršena je ispravka radi računske greške aritmetičke prirode u Obrascu za cijenu ponude - radovi (ANEX 3) u ponudi ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka. Nakon ispravke greške utvrđena je cijena ponude u iznosu od 15.086,79 KM (bez PDV-a).

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63- 39458/2020 od 18.12.2020. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu blagovremeno primljenih ponuda i utvrdila da ponude ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka i DOO „ZUBAN" Bihać ne zadovoljavaju sve uslove tražene u tenderskom dokumentu i iste su ocijenjene neprihvatljivim.

Ponuda ponuđača „NEXEN" d.o.o. Banja Luka ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećih razloga:

1. Stavka broj IV 4.: Linijski rastavljač za montažu na vrh armirano-betonskog stuba tip 10/1000 LR, 12/1000 LR i 12/1600 LR sa ugrađenim kompozitnim polimemim izolatorima. Nazivni napon 24kV, nazivna struja 400A;

Vrijednosti za nazivnu kratkospojnu podnosivu struju i nazivnu vršnu podnosivu štuju navedene u ponudi ne odgovaraju vrijednostima u dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji. Također, u dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji nedostaju vrijednosti za: Mehaničku prekidnu silu izolatora i specifičnu nazivnu struju izolatora.

Ponuđač je u skladu sa Prilogom 3 tehničke specifikacije, bio obavezan dostaviti Katalošku dokumentaciju, sa tačno naznačenim tipom nuđene opreme na osnovu koje je moguće provjeriti korektnost nuđenih tehničkih karakteristika.

2. Stavka broj IV 5.: Postolje srednjenaponskih osigurača 12(24) kV, vanjska montaža, na stubnoj trafostanici;

Iz dostavljene kataloške dokumentacije nije moguće provjerhi da li ponuđena oprema zadovoljava sve eliminatome zahtjeve. U istoj nedostaju vrijednosti za: Nazivni atmosferski podnosivi prenapon, Podnosivi napon industrijske frekvencije, Trajnu nazivnu struju i specifičnu nazivnu struju izolatora.

Ponuđač je u skladu sa Prilogom 3 tehničke specifikacije, bio obavezan dostaviti Katalošku dokumentaciju, sa tačno naznačenim tipom nuđene opreme na osnovu koje je moguće provjeriti korektnost nuđenih tehničkih karakteristika.

3. Stavka broj IV 3.: Metal-oksidni odvodnik prenapona 12 kV, 10 kA. Kućište odvodnika prenapona izrađeno je na bazi polimera, za vanjsku montažu;

 

Iz dostavljene kataloške dokumentacije nije moguće provjeriti da li ponuđena oprema zadovoljava sve eliminatome zahtjeve. U istoj nedostaju vrijednosti za: graničnu odvodnu struju, podnosivi napon industrijske frekvencije, otpornost kućišta na zagađenje po lEC 60815 (dužina strujne staze).

4. Stavka broj IV 10. Kablovska stopica Cu 95/12 , vodonepropusna;

Ponuđač nije dostavio katalošku dokumentaciju od proizvođača koji je naveden u ponudi. U tabeli tehničke usaglašenosti navedeno je da ponuđač nudi opremu od proizvođača Plamen, Srbija, a dostavljena kataloška dokumentacija je od proizvođača METAL Product, Hrvatska.

 

5. Ponuđač je u Tabeli tehničke usaglašenosti, za Stavku br. IV 10.: Energetski kabl, četverožilni, s izolacijom od umreženog polietilena i PVC plastom, bakarni vodiči, 4x95 mm^, 0,6/1 kV; ponudio promjer doboša izražen u kg, a traženje u mm.

 

Ponuda ponuđača „DOO „ZUBAN" Bihać ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećih razloga:

Ponuđač DOO „ZUBAN" Bihać nije u skladu sa Prilogom 2 - Armirano-betonski stub i Prilogom 3 - Srednjenaponski rastavi jači i postolja osigurača, Tehničke specifikacije dostavio detaljnu lista mjera sigurnosti za sve opasne supstance koje nuđena oprema sadrži s izjavom da ne postoje druge opasne supstance osim navedenih ili pisanu izjavu da oprema uopšte ne sadrži opasne supstance.

 

Na osnovu ukupne ocjene ponuda, Komisija za nabavku je predložila da se Otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: OP 56-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala - izgradnja DV i TS "Jasika 2", Grad Bihać, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, okonča poništenjem postupka jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: