(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji ventilacionog sistema

Datum objave: 16.07.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1404-1-3-25-4-69/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400014500009
Kontakt osoba I.Gavrić Popović, S.Lazić, Ž.Šarčević i D.Radić
Adresa Nikole Pašića 77
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 209-700
Faks (053) 241-344
Elektronska pošta info@elektrodoboj.net
Internet adresa www.elektrodoboj.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na izgradnji ventilacionog sistema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na izgradnji ventilacionog sistema po principu "ključ u ruke" - sve detaljno u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45331210-1 Radovi instaliranja ventilacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija za izvođenje radova je u krugu upravne zgrade naručioca u Doboju, na adresi upravne zgrade.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za kompletno izvršenje ugovora je do 30 dana - detaljno u TD.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
U postupku za nabavku radova na izgradnji ventilacionog sistema ponude su dostavila dva ponuđača. Obzirom da
nijedna dostavljena ponuda nije bila prihvatljiva, a u vezi sa odredbom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim
nabavkama BiH, postupak predmetne javne nabavke je okončan poništenjem u skladu sa sa odredbama člana 69. stav
(1) istog zakona.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.7.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1404-1-3-25-4-69/21
PODIJELI: