(poništenje aukcije) Nabavka brojila električne energije i mjernih grupa

Datum objave: 02.03.2021. 13:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

563-1-1-1238-4-23/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D.
PALE
IDB/JIB 4400570050004
Kontakt osoba Daliborka Pijuk
Adresa Nikole Tesle 12
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 224-832
Faks (057) 224-832
Elektronska pošta komercijala@edbpale.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka brojila električne energije i mjernih grupa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka brojila električne nergije i mjernih grupa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38550000-5 Brojila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Na osnovu Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi broj JN2-02-07-1-3535-8/20, postupak nabavke brojila
električne energije i mjernih grupa se poništava iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva,
a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

26.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
563-1-1-1238-4-23/21
PODIJELI: