(poništenje aukcije) Nabavka guma za vozila i radne mašine

Datum objave: 20.04.2021. 14:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1172-1-1-110-4-757/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Tomislav Jovanović
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

266000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka guma za vozila i radne mašine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljna specifikacija guma se nalazi u Prilogu Aneksa 3 TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Žljebovi - Sokolac i magacin Banja Luka.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
U postupku predmetne nabavke zaprimljene su četiri ponude i to: ''UNITRADE'' d.o.o. LJubuški, ''GUMA M'' d.o.o.
Mostar, ''EURO DAM-JAS'' d.o.o. Lukavac i ''TOTAL TRADE'' d.o.o. Doboj. Postupajući po Rješenju Kancelarije za
razmatranje žalbi broj: JN2-02-07-1-360-6/21 od 18.03.2021. godine, Komisija je ponovo analizirala ponude,
žalbene navode i izjašnjenja, te konstatovala da nijedna ponuda nije prihvatljiva, što je detaljno i hronološki
navedeno i konstatovano u Zapisniku broj: 06.1/0206-4120-9/20 od 05.04.2021. godine. Shodno gore navedenom,
Uprava Javnog preduzeća je poništila predmetni postupak.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

7.4.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-1-110-4-757/21
PODIJELI: