(poništenje aukcije) Nabavka lične i skupne zaštitne opreme (zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove)

Datum objave: 19.02.2021. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

Sarajevo 16.02.2021.

Broj: 03-5411/21

 

Na osnovu članova 69. stav (2) tačka e) i 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, člana 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: N0-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva- Prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se otvoreni postupak javne nabavke roba, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca, sa jednim ponuđačem, broj: OP-022A/20 „Lična i skupna zaštitna oprema (zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove)", jer cijena jedine prihvatljive ponude znatno premašuje osigurana sredstva za predmetnu nabavku (član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine)

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Obrazloženje:

U otvorenom postupku javne nabavke roba, broj: OP-022A/20 „Lična i skupna zaštitna oprema (zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove)", pokrenutom Odlukom v.d direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-54319/20 od 24.11.2020. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo objavio je, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-1-203-3-173/20 od 24.11.2020. godine.

Rok za dostavu ponuda je bio 21.12.2020. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno isti dan u 13:30 sati.

               

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

1. INKOS EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj

43.995,00 KM

NE

2. MALCOM d.o.o. Sarajevo

48.065,00 KM

NE

 

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo je 16 privrednih subjekata.

Kriterij za dodjelu ugovoraje najniža cijena. U postupku je predviđeno provođenje e-aukcije.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 44.000,00 KM.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom v.d direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-54319/20 od 24.11.2020. godine, izvršilaje otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da ponuda ponuđača MALCOM d.o.o. Sarajevo u cijelosti zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, stoga je ocijenjena prihvatljivom.

Ponuda ponuđača INKOS EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

Tenderskom dokumentacijom, tačka 3. tehničke specifikacije, je traženo: „Penjalice trebaju biti samoregulacione i na luku moraju imati 4 (četiri) zuba. "

Ponuđač je u tabeli 1 na stranici 14 ponudio penjalice za drvene stubove proizvođača Schorken GmbH Njemačka, oznaka tipa 13426. U dijelu tabele 1 „Ponuđeno" navedeno je „Luk penjalice sa 4 (četiri) zuba". U katalogu na stranici 36, prevod na stranici 53, u tabeli za model 13426 navedeno je širina / broj šiljaka 260/3.

Ponuđač nije ponudio katalog za penjalice za drvene stubove sa 4 (četiri) zuba na luku, kako je traženo tenderskom dokumentacijom i kako je naveo u tabeli 1, već je ponudio katalog za penjalice sa 3 (tri) zuba na luku.

Obzirom da je cijena jedine prihvatljive ponude premašila procijenjenu vrijednost nabavke za iznos od 4.065,00 KM (9,23%), Komisija za nabavku je predložila poništenje ovog postupka javne nabavke zbog znatnog prekoračenja osiguranih sredstava za nabavku.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijcku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: