(poništenje aukcije) Nabavka medicinskih sredstava II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a, lotovi: 1, 2 i 4

Datum objave: 24.02.2021. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

893-1-1-855-4-95/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Amina Šuko, Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1075000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SSIR jednokomorni frekvencijski adaptabilni elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

310000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak se otkazuje u skladu članom 69 stav 3 ZJN, a na osnovu Rješenja URŽ-a broj JN2-01-07-1-134-6/21.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

DDDR dvokomorni frekvencijski adaptabilan elektrostimulator srca s tehnologijom koja omogućava sigurno snimanje
pacijenta MR-om

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

280000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak se otkazuje u skladu članom 69 stav 3 ZJN, a na osnovu Rješenja URŽ-a broj JN2-01-07-1-134-6/21.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

DDDR MRI dvokomorni elektrostimulator srca

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak se otkazuje u skladu članom 69 stav 3 ZJN, a na osnovu Rješenja URŽ-a broj JN2-01-07-1-134-6/21.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-855-4-95/21
PODIJELI: