(poništenje aukcije) Nabavka medicinskih sredstava za potrebe KCUS-a III/21/2020, lot 6 i 9

Datum objave: 10.11.2020. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

893-1-1-542-4-474/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

6,9

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

539900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili
ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili
ekvivalent

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3200,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.10.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje rezistencije na terapiju HIV infekcije sekvenciranjem- aplikabilno na validirani software za integrazu (ViroSeq
Integrase Software v1.0), aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje rezistencije na terapiju HIV infekcije sekvenciranjem- aplikabilno na validirani software za integrazu (ViroSeq
Integrase Software v1.0), aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.10.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda


1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-542-4-474/20
PODIJELI: