(poništenje aukcije) Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH, lot 9

Datum objave: 20.11.2020. 11:49 / Izvor: Akta.ba, 19.11.2020.

Broj predmeta: 13-001689/20
Broj akta: 01.1-1141SM-0041/20
Datum, 11.11.2020.godine
Mjesto,Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18 -- prečišćen tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19 ), u skladu s članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-001689/20 od 26.10.2020. godine, Prijedloga Komisije za javne nabavke broj: 13-001689/20 od 30.10.2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i


ODLUKU

O PONIŠTENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE


Član 1.
Poništava se Lot 9 - Nabavka daktilografskih i sudijskih stolica za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH iz provedenog otvorenog postupka s međunarodnom objavom za nabavku namještaja za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - lotovi 1-12, koji je pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13 -001689/20 od 13.7.2020. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-1-411-3- 377/20 od 21.7.2020. godine, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, što prema čl. 69. stav (2) tačka d) Zakona ojavnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka nabavke.

 

Obrazloženje
Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavljene četiri ponude, ponuđača: „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica, „Sim Impex" d.o.o. Bijeljina, ,,Inter-Com“ d.o.o. Zenica i „Derby Trade" d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu dostavljenih ponuda u pogledu prihvatljivosti prema obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda i ustanovila da su ponude prihvatljive. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim. U pogledu prihvatljivosti ponuda i usaglašenosti sa tehničkim specifikacijama, utvrđeno je da je u specifikaciji na lotu 9, zahtijevano da svi ponuđači uz tehničku specifikaciju, moraju dostaviti dokaz o atestu proizvođača da je stolica izrađena u skladu sa standardima sigurnosti, stabilnosti i čvrstoće EH 1335 ili ekvivalent. Svi ponuđači koji su dostavili ponude za JTot 9 su dostavili i certifikate koji su analizirani, te je navedeno da je ponuđač „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica dostavio certifikate za obje stolice (sudijske i daktilografske). Dostavljeni certifikat za sudijsku fotelju potvrđuje da ponuđena stolica odgovara traženom standardu EH 1335, međutim, dostupne informacije na internetu za stolicu EXAGONUS ASYNCRO, za koju je izdan certifikat, potvrđuju da ova stolica nikako ne zadovoljava karakteristike koje su tražene u specifikaciji, niti u pogledu izrade niti no dimenzijama. Informacije sa interneta govore da je ponuđena stolica izrađena od dva dijela u kombinaciji drveta i plastike, a specifikacijom je zahtijevano dostavljanje stolice kojoj osnova predstavlja bukov otpresak iz jednog djela. Dimenzije i sastav ponuđene stolice više odgovaraju opisu koji je specifikacijom tražen za daktilografsku stolicu. S druge strane, dostavljeni certifikat za daktilografsku stolicu, nikako ne zadovoljava tražene karakteristike navedene u specifikaciji. Model stolice koji je naveden u certifiktu „Four cast 2 counter" , prema dostupnim informacijama sa interneta odnosi se na barsku stolicu, što je no mišljenju člana komisije neprihvatljivo. I pored toga izvršen je detaljan pregled stavki iz certifikata i time su se potvrdile navedfene sumnje. Radi se o barskoj stolici koja ne udovoljava traženom standardu EH 1335 i on se u dostavljenom certifikatu i ne spominje. Stavka dostavljenog certifikata 4.3.2 - Okretne stolice označena je oznakom N/A što znači da se ne radi o okretnoj stolici nego fiksnoj, što ponuđenu stolicu odmah diskvalifikuje iz dalje analize. Ponuđač „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica je ocijenjen kao nekvalifikovan.

Ponuđač „Derby Trade" d.o.o. Brčko je dostavio samo jedan certifikat, no mišljenju članova komisije koji su vršili analizu certifikata, za obje tražene stolice (fotelje) jer se u certifikatu navode modeli stolica Manager i Manager Extra, (ista stolica sa niskim i visokim naslonom), koji potvrđuje da je ponuđena stolica odgovara traženom standardu EF1 1335. Ako je to tako, za članove komisije je odmah neprihvatljivo, jer nije naveden isti opis za stolice i fotelje koje su zahtijevane. Međutim, da bi se dodatno potvrdilo da ponuđene stolice ne mogu zadovoljiti tražene karakteristike u pogledu dimenzija, istaknuto je da ponuđena stolica djelimično zadovoljava zahtijevane dimenzije tražene za daktilografsku stolicu, ali nikako za sudijsku fotelju, koja bi trebala biti šira i viša od ponuđene stolice. S druge strane, prema informacijama sa interneta, podloga ponuđene stolice je izrađena od uslojene furnirske ploče a zahtijevano je dostavljanje fotelje kojoj osnova predstavlja bukov otpresak iz jednog djela. Zbog svega navedenog, ponuđač „Derby Trade" d.o.o. Brčko je ocijenjen nekvalifikovanim.
Ponuđač „Inter-Com" d.o.o. Zenica je dostavio certifikate za obje stolice (sudijske i daktilografske) koji potvrđuje da ponuđene stolice, odnosno fotelje, odgovaraju traženom standardu EH 1335. Kako je i ponuđač ,,lnter-Com“ d.o.o. Zenica, za traženu sudijsku fotelju ponudio istu stolicu kao i ponuđač „Derbu Trade11 d.o.o. Brčko, Manager A /W (visoki naslon sa detaljima u drvetu), ista je, zbog već navedenih odstupanja u dimenzijama i osnovnom materijalu od kojih je izrađena ocijenjena neprihvatljivom. Druga ponuđena stolica mogla bi udovoljiti zahtjevima koji su traženi za daktilografsku stolicu, ali kako se radi o jednoj ponudi, ista se u cijelosti mora odbiti. Ponuđač „Inter-Com11 d.o.o. Zenica je ocijenjen nekvalifikovanim.
Iz svega navedenog, vidljivo je nije bilo prihvatljivih ponuda za lot 9.
Izvršena je računska kontrola ponuda i utvrđeno je postojanje računske greške u ponudi ponuđača “Inter-Com” d.o.o. Zenica za lot 2. Ponuđač je dao saglasnost na navedene ispravke.
Komisija je prije provedene e-aukcije razmotrila najpovoljnije ponude sa aspekta mogućnosti da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude te je ustanovila da postoje elementi niske cijene u ponudi „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica za lotove 3 i 8, kao i u ponudi „Derby Trade" d.o.o. Brčko za lot 8.
Oba ponuđača su dostavila pojašnjenja koje je komisija prihvatila.
Nakon što je komisija utvrdila kvalifikovanost ponuđača u skladu sa odredbama tačke 4.16. tenderske dokumentacije, zakazana je e-aukcija, za 23.10.2020.godine za sve lotove osim za lot 9 na kojem nije bilo prihvatljivih ponuda.
Ponuđači “Hafele BH” d.o.o. Gračanica (za lotove 2,3,6,7,10 i 12) i “Inter - Com” d.o.o. Zenica (za lotove 2,3,4,5,6,8,9,10 i 12) koji su uz ponudu, priložili potvrdu Vanjsko trgovinske komore BiH, kao dokaz da uživaju preferencijalni tretman domaćeg.
Najpovoljnije ponude su u okviru procijenjene vrijednosti ugovornog organa. Komisija je dostavila preporuku za donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke za lot 9 - Nabavka daktilografskih i sudijskih stolica za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH, u skladu sa članom 69. stav 2 tačka d) Zakona o javnim nabavkama, jer nijedna od primljenih ponda nije prihvatljiva.

Član 2.
Odluka o poništenju postupka izbora najttovoljnijeg ponuđača stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.    .

 

DOSTAVLjENO:
1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2.    Gradonačelniku,
3.    Pravosudnoj komisiji.
4.    «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
5.    Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: