(poništenje aukcije) Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada

Datum objave: 17.03.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

988-1-1-17-4-13/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE POSLOVE "KOMUS" D.O.O.
IDB/JIB 4209414480005
Kontakt osoba Aida Jukan
Adresa Muhameda Seida Mašića bb
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 706-622
Faks (035) 703-381
Elektronska pošta komusgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.komus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144510-6 Vozila za odvoz smeća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gračanica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Član 69. stav 2 tačke d) i e)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
988-1-1-17-4-13/21
PODIJELI: