(poništenje aukcije) Nabavka pneumatika za motorna vozila

Datum objave: 21.07.2021. 12:47 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2021.

Na temelju člana 31. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK", broj: 5/03-pročišćeni tekst i 14/03) i članka 69. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ugovornojjjelo Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, na . ^O- sjednici održanoj dana /3- ^AŽOJ?1/- godine, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Članak 1.

U skladu s Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj 03-11-01-16/21-15 od 20. 6. 202.1. godine u

postupku javne nabavke:

Vrsta nabavke: Nabavka roba,

Vrsta postupka: Otvoreni postupak,

Predmet nabave: Pneumatici za motorna vozila,

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 166.700,00 KM,

a na temelju člana 69. stavak (2) tačka d), a u vezi s članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), poništava se naprijed navedeni postupak, jersu cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

Članak 2.

Za dostavu ove odluke ponuđačima zadužuje se Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta/Proračuna SBK/KSB.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-11.7- 1796/21 od 11. 3. 2021. godine.

Podaci o postupku javne nabavke:

Vrsta nabave: Nabavka roba

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Predmet nabave: Pneumatici za motorna vozila

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 166.700,00 KM

Obavještenje o nabavci broj: 475-1-1-23-3-62/21 od 21. 4. 2021. od godine objavljeno je na Portalu javnih nabavki, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Službenom glasniku BiH.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-04.3-1795/21 od 11. 3. 2021. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 03-11-01-16/21-15 od 20. 6. 2021. godine i kao sastavni dio istoga preporuku za poništenje predmetnog postupka javne nabavke.

komisija je pravovremeno, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Komisija za javne nabavke za predmetni postupak je utvrdila da je do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ukupno zaprimljeno 3 (tri) ponude, kako slijedi:

Blagovremeno pristigle ponude

 

Naziv ponuđača

Datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a)

 

GUMA VP 200 d.o.o.

21. 5. 2021. 08:47:00

212.515,40 KM

UNITRADE d.o.o.

21. 5. 2021. 09:22:00

227.266,97 KM

EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac

21. 5. 2021. 09:30:00

222.762,40 KM

Neblagovremeno pristigle ponude

Naziv ponuđača

Datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a)

 

Kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma je Najniža cijena. Uvažavajući kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma ugovorno tijelo je predvidjelo e-aukciju koja je održana 07.07.2021.godine u 14:30:00 sati. Nakon prijema izvještaja sa održane e-aukcije komisija je sačinila sljedeći pregled/listu prihvatljivih ponuda:

 

Ukupna cijena sa

Naziv ponuditelja

popustom

 

(bez PDV-a)

EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac

222.762,40 KM

UNITRADE d.o.o.

227.266,97 KM

 

 

 

Detaljni razlozi za kvalifikaciju/diskvalifikaciju pojedinih ponuđača su navedeni u Zapisniku o ocjeni ponuda broj 03-11-01-16/21-15 od 20. 6. 2021. godine koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Komisija za javne nabavke za predmetni postupak je nakon pregleda i ocjene prispjelih ponuda te održane e-aukcije utvrdila da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, dala ocjenu u predmetnom postupku javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stav (2) tačka e), a u vezi sa članom 68. Zakona i članka 8. stavak (2) točka c) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14), donesena je odluka kao u dispozitivu.

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od deset dana od dana dostavljanja ove odluke. Žalba se podnosi putem Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna. Na izjavljenu žalbu ponuditelj je obvezan platiti naknadu u skladu sa člankom 108. Zakona o javnim nabavama i podzakonskim aktima.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: