(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala za potrebe mikrobioloških laboratorija za period 2019-2020. godina - lotovi: 1,3,7,15,17,21

Datum objave: 19.09.2019. 13:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

390-1-1-266-4-48/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB 4400963610001
Kontakt osoba Zora Bilić
Adresa Jovana Dučića 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 491-600
Faks (051) 215-751
Elektronska pošta info@phi.rs.ba
Internet adresa www.phi.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

21

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,3,7,15,17,21

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1510064,02

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala za potrebe mikrobioloških laboratorija za period 2019-2020. godina

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala za potrebe mikrobioloških laboratorija JZU Instituta za javno zdravstvo
Republike Srpske za period 2019-2020. godina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

HRANJIVE BAKTERIOLOŠKE PODLOGE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HRANJIVE BAKTERIOLOŠKE PODLOGE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65485,93

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.6.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

3


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PODLOGE PO ISO STANDARDIMA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

PODLOGE PO ISO STANDARDIMA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

132130,18

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.6.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

3


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PLASTIKA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

PLASTIKA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

169113,36

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Ponuđač odustao od odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 500-3217-2/19 od 20.06.2019. godine, iz razloga
što je uočio grešku na ponuđenu jediničnu cijenu za stavku 12 (Lot 7 - Plastika), koja se u skladu sa Zakonom o j.n. ne
može mijenjati.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.7.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

156199,80

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

232550,10


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BOJE ZA TUBERCULOSIS SLIDE STAINER

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

BOJE ZA TUBERCULOSIS SLIDE STAINER

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18360,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.6.2019.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BACTEC MGIT (PODLOGE I TESTOVI)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

BACTEC MGIT (PODLOGE I TESTOVI)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

134880,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.6.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BRZI TEST TB AG MPT 64

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

BRZI TEST TB AG MPT 64

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.6.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
390-1-1-266-4-48/19
PODIJELI: