(poništenje aukcije) Nabavka stalnih sredstava za alatnicu - lot 1

Datum objave: 18.01.2021. 10:59 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2021.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o.

ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 105-207/21

Zenica, 14.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 69., stav 2., tačka (e), člana 70., stav 1.,4., i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-205-1/21 DžS od 14.01.2021. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Zenica donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 1 - elektropneumatski čekić i udarna bušilica

 

I             

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 1 - elektropneumatski čekić i udarna bušilica iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ - član 69., stav 2., tačka (e) Zakona o javnim nabavkama.

 

II            

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

 

III          

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, shodno članu 70., stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-14102/20 BS od

27.11.2020.        godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 10.500,00 KM.

Dana 30.11.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-561-3-88/20 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-14102-2/20 BS od 30.11.2020. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1. Auto parts d.o.o. Zenica

2. ADS PROMET d.o.o. Zenica

3. ОРЕХ d.o.o. Sarajevo

4. Hilty Systems BH d.o.o. Sarajevo

5.  PROX d.o.o. Sarajevo

6. ITC d.o.o. Zenica

7. PERO d.o.o. Zenica

8. Uže commerc d.o.o. Tuzla

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa

portala javnih nabavki dana 31.12.2020. godine u 11:58 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.12.2020. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su dvije ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1. PERO d.o.o. Zenica

2. INTER-COM d.o.o. Zenica

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 BS od 25.12.2020.godine.

Komisija za nabavku je dana 14.01.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501-206/21 od 14.01.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 501-205-1/21 od 14.01.2021. godine u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 1 - elektropneumatski Čekić i udarna bušilica.

U postupku, prema Izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je da je:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije),

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponuda,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- ukupno 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 23.12.2020. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63, Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-14102-3/20 BS od 27.11.2020. godine - Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, LOT 1 - elektropneumatski čekić i udarna bušilica a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena cijena bilo kojeg ponuđača neprirodno niska.

Ponuđačima koji su dostavili formalno - pravno ispravne i tehnički prihvatljive ponude, ugovorni organ je, shodno odredbi čl.4. Pravilnika o načinu korištenja e-aukcije zakazao e-aukciju za dan 07.01.2021. godine, u terminu od 13:30 sati.

Ponude ponuđača, prije početka e-aukcije su:

1. INTER-COM d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 11.666,00 KM bez PDV-a

2. PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 11.990,00 KM bez PDV-a

E - aukcija je održana u zakazanom terminu, U e-aukciji ponuđači nisu mijenjali iznose svojih ponuda.

Konačne ponude, nakon završetka postupka e-aukcije su:

1  INTER -COM d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 11.666,00 KM bez PDV-a

2. PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 11.990,00 KM bez PDV-a

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili formalno - pravno ispravne ponude koje, međutim, prelaze procijenjenu vrijednost nabavke, te je Komisija ocijenila da ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ ( član 68., stav (4), tačka (j) ZJN), te dala preporuku Direktoru preduzeća da se poništi postupak nabavke - nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 1 - elektropneumatski čekić i udarna bušilica jer nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ - član 69. stav 2., tačka (e) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2., tačka (e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

 

DIREKTOR

Pašalić Emir

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: