(poništenje aukcije) Nabavka stalnih sredstava za alatnicu - lot 2

Datum objave: 11.01.2021. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 07.01.2021.

JAVNO PREDUZECE «VODOVOD I KANALIZACIJA« d o o ZENICA

Direktor preduzeća

Broj: 105-159/21 DžS 

Zenica, 07. 01.2021 godine

 

Na osnovu člana 69., stav 2.. tačka (d), člana 70., stav 1.,4„ i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-157-1/21 DžS od 07.01.2021. godine, a u skladu sa članom 26. i 27 Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d D.O. Zenica donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 2 - agregat monofazni sa dizel motorom

 

I             

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 2 - agregat monofazni sa dizel motorom iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ - član 69 stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II            

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke

III           

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, shodno članu 70., stav (6) Zakona o iavnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-14102/20 BS od 27.11.2020.   godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnoa sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 2.880,00 KM.

Dana 30.11.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-561-3-88/20 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-14102-2/20 BS od 30 11 2020 godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.            Auto parts d.o.o. Zenica

2.            ADS PROMET d.o.o. Zenica

3.            ОРЕХ d.o.o Sarajevo

4.            Hilty Systems BH d.o.o. Sarajevo 5          PROX d.o o. Sarajevo

6.            ITC d.o.o. Zenica

7.            PERO d o.o. Zenica

8.            Uže commerc d.o o. Tuzla

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa

portala javnih nabavki dana 31.12.2020. godine u 11:58 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 23 12.2020. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljena je jedna ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1. O-MEGA III d.o.o. Sarajevo

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 BS od 25.12.2020.godine.

Komisija za nabavku je dana 07.01.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501-158/21 od 07.01.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 501-157-1/21 od 07.01.2021. godine u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 2 - agregat monofazni sa dizel motorom.

U postupku, prema Izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je daje:

-              daje ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna),

-              daje blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda,

-              da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-              ukupno 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 23.12.2020. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BIH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-14102-3/20 BS od 27 11 2020 godine - Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, LOT 2 - agregat monofazm sa đizel motorom a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI glasnik BiH" broj' 39 14), I članu 17. Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI glasnik BiH" broj 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena cijena bilo kojeg ponuđača neprirodnoniska. Ponuđač O-MEGA III đ o.o.Sarajevo nije dostavio traženu izjavu ponuđača o sukladnosti za primjenu EN ISO 8528 III certifikat izdat od akredfiovanoo tijela, ponuđač je sani dostavio izjavu a što nije prihvatljivo Osim toga. cijena ponude navedenog ponuđača višestruko prelazi procijenjenu vrijednost nabavke iz odluke o pokretanju postupka.lz gore navedenih razloga ponuda ponuđača O-MEGA III d o.o Sarajevo se odbacuie u skladu sa članom 68.. stav 4.. taćka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač je dostavio formalno - pravno neispravnu ponudu koja kao lakva ne može biti predmet ocjenjivanja te je Komisija ocijenila da ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ { član 68., stav (4) tačka fi) ZJN) i predlaže da se predmetni postupak poništi u skladu sa članom 69., stav (21 tatka (d) Zakona о javnim nabavkama. Osim navedenog Komisija konstatuje da cijena ponude navedenog ponuđača višestruko prelazi procijenjenu vrijednost nabavke iz Odluke o pokretanju postupka

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

DIREKTOR:

Emir Pašalić, dipl.ing.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: