(poništenje aukcije) Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, lot 4

Datum objave: 28.01.2021. 07:23 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2021.

JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA d.o .o ZENICA Direktor preduzeća

Sroj: 105-1098/21 DžS

Zenica 27.01.2021. godine

Na osnovu člana 69., stav 2.r taćka (d), člana 70, stav 1..4., I 6. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gSasnik BIH , broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 50 м 096-1/21 DžS od 27.01,2021. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija*, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanali2acija» d.o.o Zenica donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 4 - rezačice asfalta, betona i kolica za rezačicg

 

I             

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 4 - rezačice asfalta, betona i kolica za rezačicu iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ - član 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II            

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

III          

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, shodno članu 70., stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-14102/20 BS od 27.11.2020.godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 10.300,00 KM.

Dana 30.11.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-561-3-88/20 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-14102-2/20 BS od 30.11.2020. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.            Auto parts d.o.o. Zenica

2.            ADS PROMET d.o.o. Zenica

3             ОРЕХ d.o.o. Sarajevo

4             Hilty Systems BH d.o.o. Sarajevo

5.            PROX d.o.o. Sarajevo

6.            ITC d.o.o. Zenica

7.            PERO d.o.o. Zenica

8.            Uže commerc d.o.o. Tuzla

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa

portala javnih nabavki dana 31.12.2020. godine u 11:58 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.12.2020. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljeno je pet ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1.            PROX d.o.o.Blažuj

2.            PERO d.o.o. Zenica

3.            INTER-COM d.o.o. Zenica

4.            ITC Zenica d.o.o.

5.            Omega Power Equipment d.o.o.Sarajevo

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 BS od 25.12.2020.godine.

Komisija za nabavku je dana 27.01.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501-1097/21 od 27.01.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 501-1096-1/21 od

27.01.2021. godine u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 4 - rezačice asfalta betona I kolica za rezačicu.

U postupku, prema Izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je daje:

-              daje ukupan broj pristiglih ponuda 5 (pet),

-              da je blagovremeno zaprimljeno 5 (pet) ponuda, -da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-              ukupno 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 23.12.2020. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BIH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-14102-3/20 BS od 27 11 2020 godine - Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, LOT 4 - rezačice asfalta, betona i kolica za rezačicu a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI glasnik BiH". broj 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI glasnik BiH". broj 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena ciiena bilo koiea ponuđača neprirodno niska.

Ponuđač PROX d.o.o.Blažuj je za stavku 1 ponudio rezačicu snage 7,4 kW, a tražena snaga motora je min 8 5 °sim to9a> ponuđač nije upakovao ponudu na način kako ja prepisano tenderskom dokumentacijom Iz' gore navedenih razloga ponuda ponuđača PROX d.o.o Blažu; se odbacuje u skladu sa čOnom 6B stav 4 tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

e PER° d Zen'Ca je 23 stavku 1 P°nudi0 rezačicu snage 7,4 kW, a tražena snaga motora je min 8 5 kW. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača PERO d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač INTER - COM d.o.o. Zenica je za stavku 1 ponudio rezačicu snage 7,4 kW, a tražena snaga motora je min 8,5 kW. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača INTER - COM d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač ITC Zenica d o.o. je za stavku 1 ponudio kataloSki i(st sa dva tipa (PD13B i PD13D) ali nije naznačio koji tip nudi. Ponuđač je ponudio oštricu rezačice diska 300 - 450 mm, a tražena je DN 500 Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača ГГС Zenica d.o.o se odbacuje u skladu sa članom 68 stav 4 tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač Ornega Power Equipment d.o.o Sarajevo je za stavku 1 ponudio rezačicu snage 7,4 kW a tražena snaga motora je min 8,5 kW. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača Omega Power Equipment d.o.o.Sarajevo se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4 . tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa Komisija je konstatovala da ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ ( član 68., stav (4), tačka (i) ZJN) te dala preporuku Direktoru preduzeća da se poništi postupak nabavke - nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 4 - nezačtce asfalta, betona I kolica za rezačicu jer nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ - član 69. stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

DIREKTOR: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: