(poništenje aukcije) Nabavka stalnih sredstava za alatnicu - lot 6

Datum objave: 21.01.2021. 08:52 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2021.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o.  ZENICA 

Direktor preduzeća

 

Broj: 105-643/21 DžŠ 

Zenica, 19.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 69., stav 2., tačka (d), člana 70., stav 1.,4,, i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-641-1/21 DžS od 19.01.2021. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Zenica donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 6 - pumpe za vodu i potopna muljna pumpa

i

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 6 - pumpe za vodu i potopna muljna pumpa iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ - član 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II          

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

III         

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, shodno članu 70., stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-14102/20 BS od 27.11.2020 godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 26.300,00 KM.

Dana 30.11.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-561-3-88/20 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-14102-2/20 BS od 30.11.2020. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.         Auto parts d.o.o. Zenica

2.         ADS PROMET d.o.o. Zenica

3.         ОРЕХ d.o o. Sarajevo

4.         Hilty Systems BH d.o.o. Sarajevo

5.         PROX d.o.o. Sarajevo

6.         ITC d.o.o. Zenica

7.         PERO d.o.o. Zenica

8.         Uže commerc d.o.o. Tuzla

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 31.12.2020. godine u 11:58 sati. Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.12.2020. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su tri ponude u zatvorenoj koverti, i to:

1.         INTER-COM d.o.o. Zenica

2.         PROX d.o.o. Blažuj

3.         O - MEGA III d.o.o. Sarajevo

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 BS od 25.12.2020.godine.

Komisija za nabavku je dana 19.01.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501-642/21 od 19.01.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 501-641-1/21 od

19.01.2021. godine u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 6 - pumpe za vodu i potopna muljna pumpa.

U postupku, prema Izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je da je:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),

-           da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponuda,

-           da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-           ukupno 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 23.12.2020. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406 -14102-3/20 BS od 27.11.2020. godine - Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, LOT 6 - pumpe za vodu i potopna muljna pumpa a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena cijena bilo kojeg ponuđača neprirodno niska.

Ponuđač PROX d.o.o. Blažuj je ponudio pumpu (stavka 2) snage 3,6 kW a tražena snaga je 4,2 kW ± 0,2 kw, zatim pumpu (stavka 4) težine 42 kg, a tražena masa je 28 do 30 kg. Tenderskom dokumentacijom (tačka 3) je propisan način dostave ponude (ponuda se dostavlja u odvojenim kovertama), a ponuđač nije postupio u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača PROX d.o.o. se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) ZJN BiH.

Ponuđač INTER - COM d.o.o. Zenica je ponudio pumpu (stavka 2) snage 3,6 kW a tražena snaga je 4,2 kW ± 0,2 kw. Iz gore navedenog razloga ponuda ponuđača INTER - COM d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) ZJN BiH.

Ponuđač O - MEGA III d.o.o. Sarajevo je ponudio pumpu (stavka 2) snage 3,6 kW a tražena snaga je 4,2 kW ± 0,2 kw. Iz gore navedenog razloga ponuda ponuđača O - MEGA III d.o.o. Sarajevo se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) ZJN BiH.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je konstatovala da su svi ponuđači dostavili formalno - pravno neispravne ponude ili tehnički nezadovoljavajuće ponude, te je Komisija ocijenila da ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ ( član 68., stav (4), tačka (i) ZJN) i predlaže da se predmetni postupak poništi u skladu sa članom 69., stav (2), tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

 

DIREKTOR: Pašalić Emir

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: