(poništenje aukcije) Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, lot 8

Datum objave: 01.02.2021. 11:26 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2021.

JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 105 -1207/21 Dž.S. 

Zenica, 28.01.2021 godine;

 

Na osnovu člana 69., stav 2., tačka (d), člana 70., stav 1,,4., i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-1205-1/21 DžS od 28.01.2021. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija®, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Zenica donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 8 - bravarska stega

 

I             

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 8 - bravarska stega iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ - član 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II            

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

III          

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, shodno članu 70., stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-14102/20 BS od 27.11.2020.godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 1.600,00 KM.

Dana 30.11.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-561-3-88/20 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-14102-2/20 BS od 30.11.2020. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.Auto parts d.o.o. Zenica

2 ADS PROMET d.o.o. Zenica

3.ОРЕХ d.o.o. Sarajevo

4.Hilty Systems BH d.o.o. Sarajevo

5.PROX d.o.o. Sarajevo

6.ITC d.o.o. Zenica

7.PERO d.o.o. Zenica

8.Uže commerc d.o.o. Tuzla

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 31.12.2020. godine u 11:58 sati. Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.12.2020. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su tri ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1 АХ SOLING d.o.o. Grude

2.PERO d.o.o. Zenica

3.INTER-COM d.o.o. Zenica

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 BSod 25.12.2020.godine.

Komisija za nabavku je dana 28.01.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501-1206/21 od 28.01.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 501-1205-1/21 od 28.01 2021. godine u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 8 - bravarska stega.

U postupku, prema Izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je daje:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),

-da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 23.12,2020. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-14102-3/20 BS od 27.11.2020. godine - Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, LOT 8 - bravarska stega, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju daje ponuđena cijena bilo kojeg ponuđača neprirodno niska.

Ponuđač АХ Soling d.o.o. Grude u kataloškom listu nije naveo od kojeg su materijala izrađene stege (stavka 1. 2.). Uočena je računska greška, ukupna vrijednost iznosi 1.594,00 KM a navedeno je 1.600,00 KM. Međutim, budući da je ponuda tehnički neispravna nije tražena ispravka računske greške. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača АХ Soling d.o.o. Grude se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač PERO d.o.o. Zenica je za stavku 1 ponudio stegu od SL, a traženo je od nodularnog liva. Za stavku 2 je ponuđena stega sa okretnim postoljem, a ne vidi se od kojeg materijala je izrađena. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača PERO d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač INTER - COM d.o.o. Zenica je za stavku 1 i 2 ponudio stegu od SL, a tražena je od nodularnog liva. Za stavku 2 ponuđena je stega širine 125 mm, a tražena je od 100 ± 10 mm. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača INTER - COM d.o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je konstatovala da ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ ( član 68., stav (4), tačka (i) ZJN), te dala preporuku Direktoru preduzeča da se poništi postupak nabavke - nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 8 - bravarska stega jer nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ - član 69. stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku ocjene provedenog postupka Direktor preduzeča nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

DIREKTOR: Pašalić Emir

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: