(poništenje aukcije) Nabavka usluga licenciranja - CAL i CORE

Datum objave: 04.02.2020. 14:05 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

TOPLANE SARAJEVO

UPRAVA

 

Broj: 03-03-01-80/20,

Sarajevo, 23.01.2020. godine

Na osnovu člana 69. tačka 2., stav e, člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, poništava se postupak javne nabavke jer su cijene pristiglih ponuda znatno veće od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 53/19/5, u postupku javne nabavke KZ 53/19 - Licenciranje - CAL i cORE, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o poništenju postupka javne nabavke

- LICENCIRANJE - CAL I CORE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke KZ 53/19 - Licenciranje - CAL i CORE u skladu sa članom 69. tačka 2. stav e. Zakona o javnim nabavkama, jer su cijene pristiglih ponuda znatno veće od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici: www.toplanesarajevo.ba,  shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama sa istovremenim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-1399/19 od 23.12.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-2-240-3-174/19 poslato je na objavu dana 23.12.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23.12.2019. godine u 15:56 sati, te upućeni zahtjevi za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1400/19 od 23.12.2019. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 15 (petnaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ein.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

1. „ IT SYSTEMS " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 146/20 datum 14.01.2020. godine u 09:40 sati

2. „ MIBO KOMUNIKACIJE " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 148/19 datum 14.01.2020. godine u 10:20 sati

3. „ PRINTEX " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 151/20 datum 14.01.2020. godine u 10:54 sati

Dana 14.01.2020. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda. 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e - aukcije. Prije zakazivanja e - aukcije, Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena", te utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača, kako slijedi:

1. „ MIBO KOMUNIKACIJE " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 17.223,00 KM bez uračunatog PDV-a

2. „ IT SYSTEMS " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 17.268,31 KM bez uračunatog PDV-a

3. „ PRINTEX " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 20.455,20 KM bez uračunatog PDV-a

E - aukcija je zakazana 17.01.2020. godine u 14:30 sati a završena u 14:40 sati, nakon čega je rang lista ponuda /ponuđača ostala nepromijenjena kako slijedi:

1. „ IT SYSTEMS " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 16.410,00 KM bez uračunatog PDV-a,

2. „ PRINTEX " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 16.428,00 KM bez uračunatog PDV-a,

3. „ MIBO KOMUNIKACIJE " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 16.572,00 KM bez uračunatog PDV-a,

Komisija za javnu nabavku je, dana 21.01.2020. godine dostavila: preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 53/19/5 od 21.01.2020. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 53/19/4 od 21.01.2020. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda prije e - aukcije broj: 53/19/3-1 od 15.01.2020. godine i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda nakon e - aukcije broj: 53/19/3-2 od 21.01.2020. godine, u postupku javne nabavke licenciranje CAL i CORE - KZ 53/19.

S obzirom da su i nakon e - aukcije ponuđene cijene znatno veće od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, shodno članu 69. tačka 2. stav e. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava konkurentski postupak javne nabavke KZ 53/19 - Licenciranje - CAL i CORE.

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

1.Ponuđaču: „ IT SYSTEMS " d.o.o. Sarajevo

2.Ponuđaču: „ PRINTEX " d.o.o. Sarajevo

3.Ponuđaču: „ MIBO KOMUNIKACIJE " d.o.o. Sarajevo

4.Službi nabavke a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: