(poništenje aukcije) Nabavka usluga održavanja vozila

Datum objave: 28.04.2021. 11:04 / Izvor: Akta.ba, 12.04.2021.

Broj: 14-16-3-6-7/21

Datum: 12.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2) tačka (d) i člana 70. Zakona o javnini nabavkama BiH (Službcni glasnik BiH broj 39/14), ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke

 

Poništava se postupak javne nabavke javne nabavke usluga održavanja vozila markc Audi-LOT 1, objavljen na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 121-7-2-48-3-19/21 od 26.02.2021. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke je konstatovala da je rok za dostavu ponuda 06.04.2021. godinc do 11:00 sati, tedaje do navcdenog roka na protokol Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pristigla jedna ponuda za LOT I i to ponuđača: Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo. Neblagovremenih ponuda nijebilo.

Komisija је predložila donošenje odluke o poništenju postupka nabavke, u skladu sa članoni 69. stav 2) tačka (d) Zakona o javnim nabavkama BiH iz razloga štoje jedina ponuda ponudača Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo ocijenjena kao neprihvatljiva.

Naime, ponuda ponudača Porschc Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva iz razloga što je dostavljcna samo jedna kopija ponude, a tačkom 5. Konkurentskog zahtjeva za dostavljenje ponuda jasno je navedeno da je Ponudač dužan dostaviti ponudu u originalu i 2 (dvije) kopijc na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". U skladu sa navedenim ponuda ponudača Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo odbacuje se kao neprihvatljiva.

Osim toga, ponuda ponudača Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo (original i kopije ponude) nije dostavljena na način propisan tačkom 4. Konkurentskog zahtjeva za dostavijanje ponuda, odnosno nije uvezana i zaštićena jemstvenikom, te istu ponudu je potrebno odbaciti prema članu 68. stav 4) tačka (i) Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa navedcnim ponuda ponudaea Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo odbacuje se kao neprihvatljiva, jer ne ispunjava zahtjeve ii tenderske dokumentacije.

S obzirom na sve navcdcno, ponuda ponudača Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo odbacuje se u skladu sa članom 69. stav 2) tačka (d) Zakona o javnim nabavkama iz razloga jer nijcdna od primljcnih ponuda nije prihvatljiva.

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes ?a dodjclu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavkc bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javnc nabavke. Žalba se izjavijuje n roku od 5 (pet) dana od dana donošenja ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Urcdu za razmatranje žalbi Bosne i Hcrcegovinc putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili prepomčenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjcraka, a koji ne tnože biti manji od tri.

 

http://www.mcp.gov.ba/attachments/bs_Migrirani_dokumenti/Javne-nabavke/2021_04_12_Odluka_o_ponistenju_LOT_1.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: