(poništenje aukcije) Nabavka usluga osiguranja za 2021. godinu

Datum objave: 07.04.2021. 10:40 / Izvor: Akta.ba, 05.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOViNE

TUZLANSKI KANTON

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

TUZLA

 

Broj: 04-11-24-12-1-1-12/21 - ES/SA

Tuzla, 05.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 4/16), donosi se sljedeća

 

ODLUKA

o poništenju postupka nabavke usluga osiguranja automobila (kasko, autoodgovornost) - LOT 3

 

Član 1.

Ovom Odlukom se poništava postupak nabavke usluga osiguranja za 2021 godinu - LOT 3 - osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost) i stavlja van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-11-24-12-1-1-9/21-BA/SA od 25.03.2021. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka objavit će se na internet stranici Ugovornog organa (www.zzotk.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke usluga osiguranja za 2021. godinu, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 04-11-24-12-1-1-1/21 - ES/SA od 03.03.2021. godine.

 

Postupak javne nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, za koji je objavljeno obavještenje o nabavci, broj: 793-7-2-6-3-6/21 objavljenog u informacionom sistemu "e-nabavke" dana 04.03.2021. godine.

 

Rok za dostavljanje ponuda isticao je dana 16.03.2020. godine, u 11 sati.

 

Javno otvaranje ponuda održano je dana 16.03.2021. godine, u 11 sati i 30 minuta, u prostorijama

Zavoda (Franjevačka broj 36., 75 000 Tuzla).

 

Predmet nabavke je podjeljen na LOT-ove, i to: LOT 1 - osiguranje imovine, LOT 2 - osiguranje zaposlenih i - LOT 3 - osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost).

 

Na osnovu Izvještaja o preuzimanju Tenderske dokumentacije, od strane ponuđača, utvrđeno je da su ponuđači, koji su dostavili svoju ponudu u postupku nabavke usluga osiguranja - LOT 3 - osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost), Tendersku dokumentaciju preuzeli sa portala javnih nabavki (E-nabavke).

 

U Zapisniku sa otvaranja ponuda broj: 04-11-24-12-1-1-4/21 - BA/ES od 16.03.2021. godine, utvrđeno je da su u postupku nabavke usluga osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost) - LOT 3 ponude dostavili sljedeći ponuđači:

•          Camelia osiguranje d.d. Bihać, sa cijenom u iznosu od 4.220,90 KM

•          Aura osiguranje a.d. Banja Luka - Sarajevo, sa cijenom u iznosu od 4.512,36 KM

•          Asa osiguranje d.d. Sarajevo, sa cijenom u iznosu od 4.809,88 KM

•          Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, sa cijenom u iznosu od 3.536,66 KM

•          Brčko gas osiguranje d.d. PodružnicaTuzla, sa cijenom u iznosu od 4.086,26 KM

•          Triglav osiguranje d.d. Sarajevo - Podružnica Tuzla, sa cijenom u iznosu od 2.836,60 KM

Nakon javnog otvaranja ponuda, u vrijeme i mjesto predviđeno Tenderskom dokumentacijom, te kreiranja i slanja Zapisnika o javnom otvaranju ponuda, zakazana je e-aukcija za 23.03.2021. godine, sa početkom u 11 sati. Na istoj su prisustvovali svi ponuđači koji su dostavili svoje ponude.

Nakon završetka e-aukcije izvršeno je rangiranje ponuda prema kriteriju za dodjelu ugovora, kako slijedi:

 

Rangiranje

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Umanjenje cijene

1.

Triglav osiguranje d.d. Sarajevo - Podružnica Tuzla

2.836,60*

0%

2.

Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo

3.536,66*

0%

3.

Brčko gas osiguranje d.d. Podružnica Tuzla

4.086,26*

0%

4.

Camelija osiguranje d.d. Bihać

4.220,90*

0%

5.

Aura osiguranje a.d. Banja Luka

4.512,36*

0%

6.

Asa osiguranje d.d. Sarajevo

4.809,88*

0%

*Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman.

 

Nakon okončane e-aukcije, sačinjen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-11-24-12-1- 1-6/21 - BA/ES od 24.03.2021. godine, koji sadrži sve elemente i obrazloženja u vezi pregleda i ocjene ponuda dostavljenih u predmetnom postupku javne nabavke, kao i Preporuku Komsije za javne nabavke ovom Ugovornom organu da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i općim aktima Zavoda, kriterijem za vrednovanje ponuda "najniža cijena ponude" i sprovedene e-aukcije, Ugovor/polisa za LOT 3 - osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost) dodjeli ponuđaču Triglav osiguranje d.d. Sarajevo.

 

Dana 25.03.2021. godine, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kojom se prihvata preporuka Komisije za javne nabavke Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te se kao najpovoljnija ponuda u postupku nabavke usluga osiguranja za 2021. godinu - LOT 3 - osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost), bira ponuda ponuđača Triglav osiguranje d.d. Sarajevo, sa cijenom u iznosu od 2.836,60 KM.

 

Triglav osiguranje d.d. Sarajevo - Podružnica Tuzla je dana 02.04.2021. godine izvršio uvid u ponudu ponuđača Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo. O istom je sačinjen Zapisnik o uvidu u ponude broj: 04-11-24-12-1-1-11-1/20-BA/ES.

 

Dana 05.04.2021. godine, putem elektronske pošte, od strane Triglav osiguranje d.d. Sarajevo - Podružnica Tuzla, dostavljen je akt kojim obavještavaju Ugovorni organ da odbijaju dodjelu ugovora, a u skladu sa članom 72. stav (3) pod c) Zakona o javnim nabavkama. Kao razlog odustajanja navodi se nemogućnost zaključivanja ugovora za osiguranje od autoodgovornosti jer dostignuti nivo bonusa kod osiguranja automobila koji su bili predmet postupka i ponuđeni bonusi nisu u skladu sa važećim propisima o osiguranju od autoodgovornosti.

 

Naime, Ugovorni organ je u tenderskoj dokumentaciji naveo bonuse koji se očekuju pri narednoj registraciji vozila a ponuđač je navedene bonuse tretirao kao dostignute i na njih primijenio uvećanje za jedan premijski stepen. Kao rezultat je proizašla cijena ponuda koja je niža od cijene koja se mora obračunati primjenjujući važeće propise. Pored navedenog očekivani stepen bonusa koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji nije prilagođen novim propisima o osiguranju od autoodgovornosti koji su u primjeni od 2020. godine.

 

Uvidom u Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službene novine FBiH" broj 57/20), Odluku o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima („Službene novine FBiH" broj 77/20) i Odluku o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima („Službene novine FBiH" broj 77/20), utvrđeno je da bonusi navedeni u Obrascu za cijenu ponude nisu u skladu sa odredbama navedenih propisa.

 

Uvidom u ponude ostalih učesnika u postupku javne nabavke je utvrđeno da su svi primijenili isti princip obračuna premije osiguranja od autodgovornosti kao i ponuđač Triglav osiguranje d.d. Sarajevo.

 

Obzirom na navedeno, na osnovu uslova propisanih u tenderskoj dokumentaciji za LOT 3 i pristiglih ponuda, nije moguće zaključiti ugovore o osiguranju vozila od autoodgovornosti, te je odlučeno kao u članu 1. dispozitiva ove Odluke.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja ЧЧ Insfitsite fer Health Insurance Tuzlanskog kantona imim of Tuzla Canton

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti Žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ovog Ugovornog organa najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:  

1.         Ponuđačima (s dostavnicom)                            

2.         Sektor za planiranje i praćenje ugovora 

3.         a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: