(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK Goražde

Datum objave: 14.04.2021. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

978-1-2-1-4-11/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
IDB/JIB 4245022440001
Kontakt osoba Emir Sijerčić
Adresa 1. slavne višegradske brigade 2A
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-212
Faks (038) 224-161
Elektronska pošta eka@bpkg.gov.ba
Internet adresa www.bpkg.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022440001
2 MINISTARSTVO ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022520005
3 MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE BPK GORAŽDE 4245013020008
4 MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245038360008
5 MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022870006
6 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245023090004
7 DIREKCIJA ROBNIH REZERVI BPK-A GORAŽDE 4245023410009
8 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BPK GORAŽDE 4245039410009
9 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE BPK-A GORAŽDE 4245023500008
10 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245023680006


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK Goražde

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ponovni postupak nabavke usluga popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija Bosansko-podrinjskog kantona
GOražde

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U Goraždu, u sjedištima ugovornih organa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.4.2021.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
978-1-2-1-4-11/21
PODIJELI: