(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke vozila iz programa SsangYong Actyon za potrebe Podružnice Elektrodistribucija, Zenica

Datum objave: 23.01.2020. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

dd Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Zenica

 

Zenica, 21.01.2020. godine

Broj: 03-6-503-1127/2020

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (4) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18- 51/5. od 19.07.2018. godine, članova 15. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO- 16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, te člana 4. stav 6) i 16. stav 6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18. od 05.03.2018.godine i Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01 -22653/19- 258/31. od 07.08.2019. godine, na preporuku Komisije za nabavke, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-66/19

-Popravka vozila iz programa Ssang Yong Actyon za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke po Otvorenom postupku, broj EDZE-OP-66/19-Popravka vozila iz programa Ssang Yong Actyon za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica, jer nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku, a sve u skladu sa članom 69. stav 2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu objavi na internet stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem Otvorenog postupaka, broj: 03-6-503-22507/2019 od 12.12.2019. godine.

Obavještenje o nabavci u postupku javne nabavke po otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-66/19- Popravka vozila iz programa Ssang Yong Actyon za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica, broj: 1429-1-2-302-3-175/19, objavljeno je dana 17.12.2019. godine na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, te dana 20.12.2019. godine u „Službenom glasniku BiH", broj 83/19.

Procijenjena vrijednost nabavke je 9.990,00 KM bez PDV-a.

 

Predmetnu tendersku dokumentaciju kroz informacioni sistem "E-nabavke" je preuzelo 5 (pet) privrednih subjekata, a izvještaj o preuzimanju iste je u sklopu prateće dokumentacije.

 

Komisija za nabavku, imenovana Rješenjem Direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica, broj: 03- 6-503-22897/2019 je dana 21.01.2020. godine, utvrdila da nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku.

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku ugovornog organa je predložila da se poništi postupak javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-66/19-Popravka vozila iz programa Ssang Yong Actyon za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica, jer nijedna ponuda nije dostavljena u odredenom krajnjem roku, a sve u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija", Zenica) u roku od 10 dana od dana objave na internet stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: