(poništenje postupka) Nabavka alata (sitni alat)

Datum objave: 24.08.2016. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2016.

Na osnovu članova 69. stav (2) tačka d) i 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, članova 73. stav (1) i stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i člana 7. stav 1) tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Drnštva-prečišćeni tekst, broj: U-01 -25162/15234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine i broj U-01-6884/16-2J1. od 09.03.2016. godine, Izvršni direktor za distribuciju, po preporuci Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA SE otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: 10304-OP-018/16 „Nabavka alata (sitni alat)" jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine).

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u odluci.

 

Obrazloženje

U otvorenom postupku javne nabavke roba, broj: 10304-OP-018/16 „Nabavka alata (sitni alat)", ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo objavio je, dana 28.06.2016. godine, na Portalu Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi. Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-1-135-3-66/16.

Rok za dostavu ponuda bio je 26.07.2016. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno 26.07.2016. godine u 13:30 sati.
Tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke" preuzelo je 27 (dvadesetsedam) privrednih subjekata.
Ponude su, u predviđenom roku, dostavili ponuđači:

R.br

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

PORIN d.o.o. Tuzla

31.355,50 KM

NE

2.

AX SOLING d.o.o. Grude

32.200,00 KM

NE

3.

EKO-PROM d.o.o. Travnik

33.713,00 KM

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 40.000,00 KM.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo, broj 03-4-63-41018/2016 od 16.06.2016. godine, izvršila je pregled i ocjenu ponuda, te utvrdila da nijedna od primljenih ponuda nije zadovoljila uslove propisane tenderskom dokumentacijom, stoga su ocijenjene neprihvatljivim, iz sljedećih razloga:

1. PORIN d.o.o. Tuzla

-  Tačkom 4.2 tenderske dokumentacije je propisano: „Sve ispravke teksta u ponudi moraju biti učinjene na način da su vidljive, te moraju biti ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica i opremljene datumom izvršenja ispravke."

U ponudi su, na stranama br. 3 i 10, uočene ispravke, koje nisu parafirane, ovjerene pečatom, niti je naznačen datum izvršenja ispravki.

- Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano je: „ Ukoliko nema obezbijeđen vlastiti servis, ponuđač je dužan dostaviti kopiju ugovora o poslovnoj saradnji sa ovlaštenim servisom. Uz Ugovor ponuđač treba dostaviti i kopiju dokumenta/dokaza izdatog od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika predmetne robe na području Bosne i Hercegovine kojom se potvrđuje da se radi o ovlaštenom servisu.", a u vezi sa tačkom 4.8. tenderske dokumentacije, kojom je propisano: „ Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, dio pratećih dokumenata i štampane literature može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju ponuđač obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. "

Ponuđač je, na stranama ponude br. 35 i 36, dostavio 2 (dva) pisma autorizacije na engleskom jeziku, izdana od strane proizvođača, za koja u ponudi nije priložio prevod ovlaštenog sudskog tumača.

2. AX SOLING d.o.o. Grude

- Tačkom 3.2 b) tenderske dokumentacije je propisano: "Ponuđači su dužni u ponudi, kao dokaz, dostaviti kopiju 1 (jedne) potvrde poslovne banke o solventnosti, odnosno da račun ponuđača nije bio u blokadi 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, zajedno sa popunjenom, potpisanom i pečatom ponuđača ovjerenom Izjavom iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama, koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. "

Ponuđač je u ponudi propustio dostaviti kopiju potvrde poslovne banke o solventnosti.

Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano je: „ Ukoliko nema obezbijeđen vlastiti servis, ponuđač je dužan dostaviti kopiju ugovora o poslovnoj saradnji sa ovlaštenim servisom. Uz Ugovor ponuđač treba dostaviti i kopiju dokumenta/dokaza izdatog od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika predmetne robe na području Bosne i Hercegovine kojom se potvrđuje da se radi o ovlaštenom servisu.", a u vezi sa tačkom. 4.8. tenderske dokumentacije, kojom je propisano: „ Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, dio pratećih dokumenata i štampane literature može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju ponuđač obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. "

Ponuđač je, na stranama ponude br. 83 i 84, dostavio 2 (dva) pisma autorizacije na engleskom jeziku, izdana od strane proizvođača, za koja u ponudi nije priložio prevod ovlaštenog sudskog tumača.

Tačka 2.4. tenderske dokumentacije glasi: „ Tehničke specifikacije su opisane u tabeli tehničke usaglašenosti."

Ponuđač je u ponudi dostavio popunjenu Tabelu tehničke usaglašenosti, ali je Komisija za nabavke, prilikom pregleda iste, ustanovila da stavke br. 3 i 5 iz Tabele ne odgovaraju traženim zahtjevima. Za stavku br. 3 je tražen „Konop statični (nerastegljivi), poliester (PES) fi 10,5mm11, a ponuđač je ponudio konop fi 8mm, što Komisija za nabavke smatra neprihvatljivim odstupanjem od traženog. Također, za stavku br. 5 iz Tabele tehničke usaglašenosti tražen je „Zatezačprovodnika drajcung sa sajlom, zatezna sila 0,8-2 t", a ponuđač je ponudio zatezač zatezne sile 0,8-1,2 t, što ne odgovara traženim karakteristikama.

3. EKO-PROM cl.o.o. Travnik

- Tačkom 4.2 tenderske dokumentacije je propisano: „Sve ispravke teksta u ponudi moraju biti učinjene na način da su vidljive, te moraju biti ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica i opremljene datumom izvršenja ispravke.'"

U ponudi su, na stranama br. 20, 21 i 42, uočene ispravke, koje su parafirane i ovjerene pečatom, ali nije naznačen datum izvršenja ispravki.

- Tačkom 3.2 b) tenderske dokumentacije je propisano: "Ponuđači su dužni u ponudi, kao dokaz, dostaviti kopiju 1 (jedne) potvrde poslovne banke o solventnosti, odnosno da račun ponuđača nije bio u blokadi 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, zajedno sa popunjenom, potpisanom i pečatom ponuđača ovjerenom Izjavom iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama, koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. "

Ponuđač je u ponudi propustio dostaviti kopiju potvrde poslovne banke o solventnosti.

- Tačkom 3.2.c) tenderske dokumentacije je propisano: „Ponuđač mora dostaviti običnu kopiju minimalno 2 (dvije) potvrde o uredno izvršenim ugovorima koji su u vezi s predmetnom nabavkom. Ukoliko je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine, dostavlja spisak izvršenih ugovora i potvrde za period od početka poslovanja. "

Ponuđač je u ponudi, na strani br. 29, dostavio jednu potvrdu o uredno izvršenim ugovorima, a ne 2 (dvije) potvrde kako je traženo tenderskom dokumentacijom, te nije zadovoljio postavljeni zahtjev.

- Navedenom tačkom tenderske dokumentacije je. dalje, propisano: „ Ukoliko ponuđač posjeduje vlastiti servis potrebno je da dostavi Izjavu o posjedovanju servisa (dostaviti naziv, opis, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu servisa). Uz izjavu..........ponuđač treba dostaviti i kopiju

dokumenta/dokaza izdatog od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika predmetne robe na području Bosne i Hercegovine kojom se potvrđuje da se radi o ovlaštenom servisu. Ukoliko ponuđač nema obezhijeđen vlastiti servis, ponuđač je dužan, dostaviti kopiju ugovora o poslovnoj saradnji sa ovlaštenim servisom. Uz Ugovor ponuđač treba dostaviti i kopiju dokumenta/dokaza izdatog od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika predmetne robe na području Bosne i Hercegovine kojom, se potvrđuje da se radi o ovlaštenom servisu. "

Ponuđač nije dostavio Izjavu o posjedovanju servisa, niti ikakav drugi dokument-dokaz o obezbjedenju ovlaštenog servisa na području Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir da nijedna od dostavljenih ponuda nije ocijenjena prihvatljivom, Komisija za nabavke je predložila poništenje postupka.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

Izvršni direktor za distribuciju

Esed Džananović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: