(poništenje postupka) Nabavka i postavljanje vještačke trave na pomoćnom fudbalskom stadionu

Datum objave: 06.09.2016. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

Broj: 02-16-3-1664/16-10

Konjic, 29.08.2016. godine

 

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama, obavještavamo Vas da smo u postupku javne nabavke boj 637-1-1-8-3-8/16 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 05.06.2016. godine, donijeli Odluku o poništenju postupka javne nabavke, a shodno odredbama člana 100 stav ( 3 ) Zalkona o javnim nabavkama.

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o poništenju postupkajavne nabavke broj: 01-16-3-1664/16-9 od 29.08.2016. godine proistekle iz javne nabavke roba " NABAVKA I POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE ", na Vaše dalje postupanje.

Na osnovu člana lOO.stav ( 3 ) a u vezi sa članom 69. stav (3) i člana 70. st.( 1) , ( 3) . i ( 6.) Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14),, odlučujući po Žalbi izjavljenoj od strane "MAVAS" d.o.o Mrkonjić Grad protiv RješenjaNačelnika Općine Konjic broj 01-16-3-1664/16-6 od 12.08.2016. godine, u postupku javne nabavke putem Otvorenog postupka - pod nazivom " NABAVKA I POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE" , na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-3-1664/16-8 od 26.08.2016. godine i člana 38. Statuta Općine Konjic ( " Službeni glasnik Općine Konjic " br. 4/11; 6/11) , Načelnik Općine Konjic, d o n o s i :

 

ODLUKU

o okončanom postupku javne nabavke i Poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Utvrđuje se daje žalba "MAVAS " d.o.o. Mrkonjić grad u postupku javne nabavke putem Otvorenog postupka - pod nazivom " NABAVKA I POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE" u cjelosti osnovana,te se poništava postupak javne nabavke u ovom predmetu.

 

Član 2.

Ova odluka objaviće se na web-stranici ugovornog organa: www.konjic.ba, u skladu s članom 70. stav (6) Zakona, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Na Rješenje Načelnika Općine Konjic broj : 01-16-3-1664/16-6 od 12.08.2016. godine, u postupku javne nabavke putem Otvorenog postupka - pod nazivom " NABAVKA I POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE" Žalbu je izjavio učesnik u postupku javne nabavke "MAVAS " d.o.o. Mrkonjić grad ; Tranzitni put bb .

Naime postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupkajavne nabavke broj: 01-16-3-1664/16 od 01.06.2016. godine.Javna nabavka je sprovedena putem Otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 200.032,00 KM. Načelnik Općine Konjic, je Rješenjem o imenovanju Komisije broj 01-16-3-1664/16-1 od 03.06.2016. godine imenovao Komisija zajavnu nabavku i zamjenske članove za nabavku roba pod nazivom " NABAVKA 1 POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE " .

Na osnovu obavještenja o nabavci broj: 637-1-1-8-3-8/16, objavljenog, 05.06.2016. godine, na Portalu javnih nabavki, i tenderske dokumentacije, putem otvorenog postupka, izvršeno je prikupljanje, analiza i ocjena ponuda za nabavku roba " NABAVKA I POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE".

Javno otvaranje ponuda izvršeno je 27.06.2016. godine, u sjedištu ugovornog organa (Maršala Tita 62 ; Konjic ),štoje i konstatovano Zapisnikom o otvaranju ponuda, broj: 01-16-3-1664/16 od 27.06.2016. godine. 

U skladu s članom 65. stav (2) Zakona o javnim nabavkama,, Komisija za nabavku dostavilaje, 27.06.2016. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-16-3-1664/16 od 27.06.2016. godine, koji sadrži preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba " NABAVKA 1 POSTAVLJANJE VJEŠTAČKE TRAVE " . Komisijaje, u skladu sa članom 17. Uputstva o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda ( "Službeni glasnik BiH " broj 90/14 ) ponuđaču "MAVAS" d.o.o Mrkonjić Grad je uputila zahtjev za prihvatanje računske greške u ponudi broj 21/06/2016 od 21.06.2016. godine koja se sastojala u pogrešnom zbiru ,cijene bez PDV-ea i obračunatog iznosa PDV-a, napisanoje 211.955,47 KM a treba da stoji 211.865,47 KM , Ponuđač je prihvatio ispravku računske greške i o istom nas obavijestio svojim pismom.

Općina Konjic je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj : 01-16-3-1664/16-4 od 01.07.2016. godine i o istoj su obaviješteni svi učesnici u postupku javne nabavke. Po prijemu obavijesti konzorcij firmi ""TOP SPORT" d.o.o Bijeljina i "PEJKOM "d.o.o. Beograd su izjavili Zalbu koju je ugovorni organ djelimično prihvatio i donešenoje Rješenje broj 01-16-3-1664/16-6 od 12.08.2016. godine.

Po zaprimanju navedenog Rješenja nezadovoljni ponuđač " MAVAS" d.o.o Mrkonjić Grad je izjavio Zalbu koja je zaprimljena na protokolu ugovornog organa dana 24.08.2016. godine. "Nakon razmatranja žalbenih navoda, ugovorni organ je, u skiadu sa odredbama člana 100. stav (3 ) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); ocijenio daje Žalba osnovana jer je navedena tehnička specifikcija navedena u tačci 7.1. Tenderske dokumentacije " 7.1 Opis predmeta nabavke.

Predmet ovog postupka javne nabavke je Nabavka i postavljanje nmjetne trave u skladu sa Cerlifikatom FIFA RECOMMENDED 2 STAR, sa punjenjem kvarcnim pijeskom, granulacije 0,3-1,2 mm i igumenim granulatom crne boje, granilacije 0,5-. 3,0 mm; dužine vlasi 60mm;,te postavljanjem linija bijele boje na pomoćnom fudbalskom stadionu.......) nije u suglasju sa tehničkom specifikacijom navedenoj u Prilogu. 3 Tenderske dokumentacije OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE "Vještačka monofilament trava Visina trave 60 mm; debljina vlakana 250 microna (m inimcdno; gustoća tafta 12000 dtex ( minimalno; broj čvorova /m2 8.000 ( minimalno ) broj vlakana 84000ftl/m2 (minimalno) otpornost na UV zračenje "

Iz naprijed iznesenog nedvosmisleno prizilazi da je ugovorni organ sačinjavanjem tenderskog dokumenta svojim radnjama učinio bitne povrede Zakona i time doveo u zabludu ponuđače. Komisija za javnu nabavku je cijeneći nastale propuste i učinjene povrede Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata dala preporuku 01-16-3-1664/16-8 od 26.08.2016. godine da se poništi postupak javne nabavke.

U postupku ocjene provedenog postupka, NačelnikOpćine Konjic nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije zajavne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila. Shodno preporuci Komisije za javne nabavke odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ode Odluke može se u roku od pet dana od dana prijema izjaviti žalba URŽ. Žalba se izjavljuje putem organa koji je donio Odluku, a može se izjaviti i na zapisnik u istom roku .

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: