(poništenje postupka) Nabavka lož ulja

Datum objave: 14.10.2016. 12:48 / Izvor: Akta.ba, 13.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU

SARAJEVO

 

Broj : 04-49-476-24/16

Sarajevo, 11.10.2016.godine

 

Na osnovu člana 26. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) .Pravlnika o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo broj : 04-49-2728/14, i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 04-49-476-23/16 od: 01.10.2016.godine v.d. Direktor-a Dr.sc Omer Kurtović donosi:

 

ODLUKU

o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - lož ulje

 

Član 1.

Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br: JN2-03-07-1-383-7/16 od 12.05.2016. godine poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - lož ulje broj: 04-49-476-13/16 od 04.04.2016.godine.

Član 2.

Komisija za javne nabavke Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo je, shodno Rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH br: JN2-03-07-1-383-7/16 od 12.05.2016. godine i rezulta ponovnog pregleda i ocjene ponuda u predmetu javne nabavke roba -lož ulje, predložila da se poništi Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - lož ulje broj: 04-49-476-13/16 od 04.04.2016.godine i donese nova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom će se Ugovor dodjeliti ponuđaču „HIFA-PETROL" doo Sarajevo.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo , Vogošća - Hotonj bb. po proteku roka od 15 dana računajući od dana kada je ponuđač obavješten o rezultatu postupka javne nabavke, za ponuđenu cijenu 16.665,00 KM, bez PDV-a odnosno: 19.495, KM sa PDV-om na osnovu ponude broj: JN-1102/16 od 28.03.2016.godine.

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za opšte i pravne poslove.

Član 5.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fzzp.com.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Federalni zavod za poljoprivredu pokrenuo je postupak javne nabavke roba - lož ulje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-49-476-1/16 od 07.03.2016.godine.

Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 583-7-1-13-3-4/16 dana 07.03.2016.godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 28.03.2016.godine u 12:15 sati u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Butmirska cesta 40. Ilidža-Sarajevo, što je konstatovano u zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14). Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su svoje ponude predala 2 (dva) ponuđača.

Komisija je predložila Ugovornom organu da Ugovor o javnoj nabavci roba - lož ulje dodjeli ponuđaču ,,BTG" d.o.o.Tomislavgrad. Donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-49-476-13/16 od 04.04.2016.godine.

Dana 06.04.2016.godine pnuđači su zaprimili Obavjest o rezultatu postupka javne nabavke broj: 04-49-476-14/16 od 04.04.2016.godine.

Dana 11.4.2016.godine ovlašteni predstavnik HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo je izvršio uvid u ponudu odabranog ponuđača ,,BTG" d.o.o. Tomislavgrad, o čemu je sačinjen Zapisnik o uvidu u ponudu odabranog ponuđača broj : 04-49-476-18/16.

Dana 11.4.2016.godine, putem fax-a u 16:11 sati, HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo je dostavio žalbu protiv odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj : 04-49-476-13/16 od 4.4.2016.godine, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Žalba se odnosi na :" dakle, iz citirane tačka Izmjene tenderske dokumentacije proizilazi da je obaveza ponuđača bila da dostavi potvrde izdate od strane svih poslovnih banaka u kojima ponuđač ima otvorene račune na kojima će biti navedeno da isti nisu bili blokirani zadnjih 12 mjeseci što nije slučaj sa ponudom ponuđača „BTG" d.o.o. Tomislavgrad.

Naime, ponuđač „BTG" d.o.o.Tomislavgrad je u svojoj ponudi dostavio potvrdu izdatu od strane Raiffeisen bank na kojoj je navedeno da račun firme „BTG" d.o.o. Tomislavgrad nije bio blokiran u periodu od 11.6 2015.godine do 11.1.2016.godine. Dakle, proizilazi da je na navedenoj potvrdi obuhvaćen period od 7 mjeseci, a ne 12 mjeseci klako je to zahtjevano u izmjeni tenderske dokumentacije."

Ugovorni organ Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo je, u skladu sa članom 100.stav (5) Zakona o javnim nabavkama dana 14.04.2016.godine, uputio Uredu za razmatranje žalbi, Filijala URŽ-a u Mostaru Izjašnjenje na žalbu u kojoj izjavljuje da je Žalba je neosnovana.

Ured za razmatranje žalbi, Filijala URŽ-a u Mostaru dana 12.05.2016.godine donosi Rješenje broj:JN2-03-07-1-383-7/16 kojim se usvaja žalba ponuđača HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo i poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-49-47613/16 od 04.04.2016.godine i predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak počevši s radnjom ponovnog pregleda i ocjene ponuda.

Komisija za javne nabavke Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo je, shodno Rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH br: JN2-03-07-1-383-7/16 od 12.05.2016. godine, ponovnom evaluacijom prispjelih ponuda predložila da se Ugovor dodjeli ponuđaču „HIFA-PETROL" doo Sarajevo.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH može se podnijeti tužba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Prilog:

- Fotokopija Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-383-7/16 od 12.05.2016.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: