(poništenje postupka) Nabavka materijala, alata i opreme za opravku i kalibraciju vodomjera

Datum objave: 31.08.2016. 10:40 / Izvor: Akta.ba, 29.08.2016.

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

 

Izvod broj: 31/16

Sarajevo, 29.08. 2016. Godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH br. 39/14), i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 31/16 od 16.08.2016. godine, u postupku javne nabavke br. 31/16 „ Materijali, alati i oprema za opravku i kalibraciju vodomjera" donosi se :

 

ODLUKA

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke broj 31/16 za nabavku roba : „Materijali, alati i oprema za opravku i kalibraciju vodomjera" iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka a) ZJN.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici: www,viksa.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama a stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 31/16 od 20.07.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 50.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-1-1-70-3-125/16 je poslato na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 25.07.2016. godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u SI. glasniku BiH broj 55. od 29.07.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 207/15 od 16.11.2015.g., Rješenje 181/16 od 07.07.2016. god.i dopunskim Rješenjem članova komisije broj 31/16-1 od 20.07.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku je dana 24.08.2016.g. dostavila Preporuku o poništenju postupka javne nabavke roba: „Materijali, alati i oprema za opravku i kalibraciju vodomjera" - tender broj 31/16.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) ZJN, donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: