(poništenje postupka) Nabavka usluga ispitivanja ventila i manometara

Datum objave: 15.08.2016. 15:27 / Izvor: Akta.ba, 10.08.2016.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

 

Broj: 1.- 1998/16

Dana, 10.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1. 3. i 6. ZJN BiH (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke: 1/2.9 - 1998/16 od 04.08.2016. godine, Direktor Preduzeća, dana,10.08.2016.godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke usluga „Ispitivanje ventila i manometara", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9 - 1998/16 od 04.08.2016. godine, nakon provedenog konkurentskog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 88. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-7-2-83-3-110/16.

Postupak dodijele ugovora u ovom predmetu javne nabavke se poništava na osnovu člana 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer ponuda ponuđača „EPI" d.o.o iz Gradiške nije prihvatljiva i postupak ponavlja u skladu sa odredbama istog Zakona.

 

II

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. ZJN BiH.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.- 1718/16 od 25.07.2016. godine pokrenut je predmetni postupak javne nabavke usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema obavještenju sa portala JN broj:1180-7-2-83-3-110/16.

Rješenjem Direktora Preduzeća broj 1.-1998/16 od 01.08.2016. godine, imenovana je Komisija za nabavku koja se sastala dana 03.08.2016. godine u 13 časova u prostorijama Uprave Preduzeća (sala za otvaranje tendera) i konstatovala sljedeće činjenično stanje:

Služba za logistiku je uputila Zahtjev za dostavljanje ponude br. 1/2.9-1998/16 na adrese ponuđača:

1.Epi d.o.o., Nemanjina 34, 78.400 Gradiška

2.Tešić  d.o.o. Veljka Milanovića 21, 78430 Prnjavor

3.Preventiva , Milovana Glišića 7, 78000 Banja Luka

4.lnspekt RGH d.o.o. Hamdije Kreševljakovića 18/1, 71000 Sarajevo

5.Termovent-s d.o.o.. marije Kiri 9, 78000 Banja Luka i

6.Orao A.D., Šabačkih Đaka bb, 76300 Bijeljina.

 

Kao krajnji rok za dostavljanje ponuda je određen 03.08.2016. godine do 12,30 časova.

 

Na zahtjev za dostavljanje ponuda odazvao se jedan (1) ponuđač, čija ponuda je uredno zapakovana i označena, te blagovremeno zaprimljena na protokolu Preduzeća i to: Ponuda ponuđača Epi d.o.o. Nemanjina 34, 78400 Gradiška.

Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

Ponuđač Epi d.o.o dostavio je za član 52 ZJN BiH, ovjerenu Izjavu, te za član 45. ZJN BiH, ali nije dostavljen dokaz - Aktuelni izvod za član 46. Zakona.

Nakon razmatranja ponude ponuđača Epi d.o.o, Komisija odbacuje istu u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i. Zakona o javnim nabavkama BIH, jer nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije-Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga.

Ponuda ponuđača Epi d.o.o., Nemanjina 34, 78.400 Gradiška, nije prihvatljiva jer ovaj ponuđač nije dostavio dokaz za član 46 ZJN, koji služi za dokazivanje profesionalne sposobnosti ponuđača, a koji je tražen da se dostavi u Zahtjevu za dostavljanje ponude na strani 3, zbog toga se njegova ponuda smatra nepotpunom i odbacuje se.

Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku iznosi 4.300,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u Predmetu javne nabavke "Ispitivanje ventila i manometara" daje Direktoru Preduzeća preporuku:

-Da se predmetni postupak postupak poništi na osnovu člana 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer primjena ponuda nije prihvatljiva i postupak ponovi u skladu sa odredbama istog Zakona.

Direktor Preduzeća prihvata preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, kao i primjenom člana 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama BiH, te je odlučio kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi, direktno ili preporučenonrpošiljkom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.       

Žalba se podnosi u dovoljnom broju prmjeraka shodno članu 99,ZJN BiH

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: