(poništenje postupka) Nabavka usluga izrade glavnog projekta fekalne kanalizacije u naselju Vukelji, MZ Ograđenovac, glavnog projekta kanalizacione mreže sa prečistačem otpadnih voda u naselju Repino Brdo, MZ Šatorovići, izrada Idejnog projekta i Glavnog projekta izgradnje kanalizacione mreže u MZ Gornji Rahić (Desna obala rijeke Brke), usluge projektovanja rekonstrukcije centralnog grijanja za potrebe JU Pete OŠ Brčko..., lotovi: 4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17

Datum objave: 10.02.2021. 12:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1157-1-2-533-4-126/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge projektovanja za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH – 17 lotova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka usluge projektovanja za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH – 17 lotova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
  71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 – Nabavka usluge projektovanja rekonstrukcije centralnog grijanja za potrebe JU Pete OŠ Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1282,05

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Ugovorni organ je donje odluku za lotove broj 4,11,14,15 i 17 da se donese odluka o prestanku postupka dodjele ugovora u
skladu sa članom 69 stav (2) tačka d). Naime, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. Sistem ejn nije dozvolio izbor
opcije u skladu sa članom 69 stav (2) tačka d) ZJN BiH.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5 – Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita RašLjanske rijeke na potezu objekta fabrike PONE-ta u MZ
RašLjani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6 – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta-mosta na lokaciji prema njivama Objede, MZ Krepšić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ab zida u koritu rijeke Brke na lokaciji mezarja u MZ Brod

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nasipa uz rijeku Tinju kroz naseLjeno mjesto Donji Vukšić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,61

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida u koritu potoka Podarevac u MZ Skakava Gornja pored
kuće Ivana Lamešića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju obaloutvrde od kuće Zijada Čolića uzvodno pored puta u MZ RašLjani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11 - Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije – nadogradnje vatrodojave i video nadzora objekta u
ul. Bosne Srebrene broj 12 Brčko distrikt BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Datu tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.

V 5. Dodatne informacije


Ugovorni organ je donjeo odluku za lotove broj 4,11,14,15 i 17 o prestanku postupka dodjele ugovora u skladu sa članom 69
stav (2) tačka d). Naime, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. U sistemu ejn nije moguće izabrati opciju u skladu sa
članom 69 stav (2) tačka d) ZJN BiH.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 14 - Izrada projektne dokumentacije (idejni i izvedbeni projekat) za izgradnju tribina i rasvjete na malonogometnom
igralištu u MZ Ulice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Brčko distrikt BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.

V 5. Dodatne informacije


Ugovorni organ je donjeo odluku za lotove broj 4,11,14,15 i 17 o prestanku postupka dodjele ugovora u skladu sa članom 69
stav (2) tačka d). Naime, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. U sistemu ejn nije moguće izabrati opciju u skladu sa
članom 69 stav (2) tačka d) ZJN BiH.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 15 - Izrada projektne dokumentacije (izvedbeni projekat) za dogradnju objekta u MZ Ivici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.

V 5. Dodatne informacije


Ugovorni organ je donjeo odluku za lotove broj 4,11,14,15 i 17 o prestanku postupka dodjele ugovora u skladu sa članom 69
stav (2) tačka d). Naime, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. U sistemu ejn nije moguće izabrati opciju u skladu sa
članom 69 stav (2) tačka d) ZJN BiH.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 17- Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Policije Brčko distrikta BiH (Nadstrešnice)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2020.

V 5. Dodatne informacije


Ugovorni organ je donjeo odluku za lotove broj 4,11,14,15 i 17 o prestanku postupka dodjele ugovora u skladu sa članom 69
stav (2) tačka d). Naime, nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. U sistemu ejn nije moguće izabrati opciju u skladu sa
članom 69 stav (2) tačka d) ZJN BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-533-4-126/21
PODIJELI: