(poništenje postupka) Nabavka usluga izrade idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije ceste R-400a (Velika Kladuša - granica RH)

Datum objave: 05.11.2019. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

UNSKO-SANSKI KANTON

JU „DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a"

 

Broj: 01-27-1066-6/19 "

Datum: 30.10.2019.godine

 

Na osnovu člana 69, stav (2), tačka a) i čl.70 st.4, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), donosi se

 

ODLUKA

o poništenju javne nabavke usluga Izrada idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije ceste R-400a (Velika Kladuša-granica RH)

 

Član I

Poništava se postupak javne nabavke usluga "Izrada idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije ceste R-400a (Velika Kladuša-granica RH)".

Član II

Odluka se ima odmah, a najkasnije u roku od 7 dana dostaviti svim ponuđačima koji u učestvovali u postupku, te se istovremeno sa dostavljanjem ove Odluke ista ima objaviti na internetskoj stranici www.cesteusk.com.

Član III

Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga "Izrada idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije ceste R-400a (Velika Kladuša-granica RH)" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 01-27-1066-1/19 od 02.10.2019.godine.

Komisija za provođenje ovog postupka imenovana Rješenjem broj: 01-27-1066-2/19 od 10.10.2019.godine pristupilaje provođenju postupka javne nabavke.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Javna nabavka je objavljena na portalu javnih nabavki E-nabavke brojem obavještenja: 213-1 -2-75-3-43/19 od 03.10.2019.godine.

Krajnji rok dostavljanja ponuda određenje za dan 25.10.2019.godine u 12 sati. Dan otvaranja ponuda određenje za dan 25.10.2019.godine u 12 i 15 sati.

U postupku javne nabavke usluga "Izrada idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije ceste R-400a (Velika Kladuša-granica RH)" nije stigla niti jedna ponuda.

S obzirom da je ugovorni organ shodno odredbi člana 69. , stav (2), tačka a), obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, Komisija je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj:01-27-1066-5/19 od 30.10.2019.godine, dala slijedeću preporuku Ugovornom Organu:
da donese odluku o poništenju javne nabavke usluga "Izrada idejnog projekta za potrebe rekonstrukcije ceste R-400a (Velika Kladuša-granica RH)"

Imajući u vidu daje Komisija pravilno i blagovremeno sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Ugovorni organ je odlučio kao u ovoj Odluci.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objave ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: