(poništenje postupka) Nabavka usluga specijalističkog održavanja sa zamjenom rezervnih dijelova dvoosovinskih vagona za ugalj i lokomotiva u krugu TE Tuzla

Datum objave: 22.09.2016. 14:16 / Izvor: Akta.ba, 22.09.2016.

Na osnovu člana 69. stav (2) d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 16. stav 15. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva (broj: U-01 -25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine), Izvršni direktor za proizvodnju donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke u predmetu Specijalističko održavanje sa zamjenom rezervnih dijelova dvoosovinskih vagona za ugalj i lokomotiva u krugu TE „Tuzla", Tuzla po

Otvorenom postupku broj 1405-1-2-209-3-266/16, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na portalu javnih nabavki dana 09.08.2016. godine, ponudu je blagovremeno dostavio ponuđač:

1. JP ŽELJEZNICE FBIH d.o.o. Sarajevo.

 

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom direktora broj 02-4-63-10011/2016 od 05.07.2016. godine izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristigle ponude i utvrdila da ponuda ponuđača ,,JP ŽELJEZNICE FBIH" d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva zbog toga što u okviru ponude nije dostavljena pismena Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 3), a dostavljena pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 4) nije ovjerena od strane nadležnog organa.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u tri primjerka JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Podružnica Termoelektrana „Tuzla", Tuzla, Ul. 21. aprila broj 4. 75 203 Bukinje, Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: